Ako nakladať s elektroodpadom vo firme?

žena, počítač, stôl

V obehovom systéme hospodárstva sa zachováva hodnota výrobku a materiálov čo najdlhšie. Minimalizuje sa tak odpad a využívanie zdrojov surovín.

Či pracujete v korporáte, väčšej alebo menšej firme, téma nakladania s odpadom je dôležitá aj pre Vás. Ak sa povie zelená firma, neznamená to iba to, že kancelársky odpad vyseparujete do správnej nádoby.

Dopad na pozitívny vývoj hospodárstva má aj rastúca spotreba prírodných zdrojov. Dopyt po prírodnom bohatstve, ktorý má stále väčší a signifikantnejší vplyv na kvalitu životného prostredia, nemá iba lokálny charakter, t.j. prejavuje sa aj globálne a týka sa každého z nás.

Doterajší lineárny prístup k hospodárstvu (suroviny -> výroba -> spotreba -> odpad) je z globálneho hľadiska neudržateľný. K minimalizácií predpokladaných problémov s dostupnosťou prírodných zdrojov, prispieva mnoho výrobcov postupným prechodom na cirkulárny systém ekonomiky alebo aj obehové hospodárstvo.

V obehovom systéme hospodárstva sa zachováva hodnota výrobku alebo materiálov po čo najdlhšiu dobu. Minimalizuje sa tak odpad a využívanie nových zdrojov surovín alebo prírodných zdrojov. Koniec životného cyklu výrobku neznamená, že sa z obehu vyradí, ale znamená to, že sa použije znova a vytvorí tak novú hodnotu.

Cirkulárnou ekonomikou tak prispievame aj k znižovaniu emisií, skleníkových plynov a znižujeme globálny tlak na ekosystémy a prírodné zdroje.

Napríklad, spoločnosť AfB repasovaním IT zariadení ušetrila v minulom roku 242 miliónov litrov vody, 130 300 MWh energie a mnoho ton cenných prírodných surovín.

Začnite od svojej firmy

Prvým krokom k správnemu nastaveniu stratégie zelenej firmy je audit toho, aké odpady vo Vašej spoločnosti vznikajú. Auditom, ktorý u Vás vykoná certifikovaná firma, zistíte všetky vstupy kde odpad vzniká, typológiu odpadu, objem vzniknutého odpadu, či už odpad triedite alebo nie a pod.

Na základe takejto analýzy môžete nastavovať konkrétne riešenia, realizovať projekty, programy alebo aktivity zamerané na prechod k cirkulárnemu hospodárstvu.

Ako efektívne naložiť s elektroodpadom?

„V Nemecku firmy obmieňajú techniku už po troch či štyroch rokoch. Na Slovensku ju držia, kým nedožije, lebo keď už nevyhovuje manažérom, ide k ich podriadeným,“ hovorí Marek Antoňák, riaditeľ slovenského AfB.

AfB Slovensko je dcéra nadnárodného sociálneho podniku, ktorý sa venuje repasovaniu použitých IT zariadení. Zameriava sa nielen na sociálne podnikanie (napríklad na Slovensku je desať zo štrnástich zamestnancov zdravotne znevýhodnených), ale aj na ochranu životného prostredia a tretí sektor.

Ak sa ako firma rozhodnete pre obnovu IT zariadení, jednou z možností je predať tieto zariadenia napríklad spoločnosti AfB. Tá ich repasuje - dáta budú certifikovane vymazané, postará sa o kompletnú funkčnosť hardware-u a update software-u a takto zrepasované zariadenia buď predá ďalej (po vzájomnej dohode je možné predať ich aj zamestnancom firmy za špeciálnu, zvýhodnenú cenu) alebo ich daruje zariadeniam ako sú napríklad školy.

Ak vo firme uvažujete nad výmenou IT zariadení a/alebo sa chcete sa stať našim partnerom, viac informácií nájdete na tomto linku: https://www.afb-group.sk/partneri/stante-sa-nasim-partnerom/ alebo nás kontaktujte na info@afb-group.sk


Späť na zoznam článkov

Máte otázky, alebo potrebujete pomoc? Radi Vám pomôžeme!