Impressum

AfB Slovakia s. r. o. 
registrovaný sociálny podnik
Strojárenská 1C 917 02
Trnava Slovakia

Tel.:+421 33 553 2222
E-Mail: info@afb-group.sk

Konatelia spoločnosti: Marek Antoňák, Paul Cvilak
Sídlo spoločnosti: Strojárenská 1C, 917 02 Trnava Slovenská republika
IČO: 52 165 701
IČ DPH: SK2120935245
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46982/T

Foto: AfB gGmbH, Shutterstock, Pexels

1. Obsah online služieb: Autor neručí za aktualitu, správnosť, úplnosť alebo kvalitu zverejnených informácií. Akákoľvek žaloba voči autorovi vzťahujúca sa na škody materiálneho či nemateriálneho charakteru, ktoré by vznikli v dôsledku využívania resp. nevyužívania poskytnutých informácií, prípadne v dôsledku poskytnutia nesprávnych alebo neúplných informácií, by nebola opodstatnená, pokiaľ by sa nepreukázalo, že autor porušil zákon alebo sa dopustil hrubej nedbanlivosti. Všetky ponuky služieb a produktov sú otvorené a nezáväzné. Autor si vyhradzuje právo bez osobitného upozornenia zmeniť, doplniť alebo zmazať celú ponuku alebo jej časti alebo ich zverejňovanie dočasne alebo na trvalo zastaviť.

2. Odkazy a linky: V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na cudzie stránky, ktoré nespadajú do zodpovednosti autora, by mohla byť garancia autora za ich obsah uplatňovaná výlučne v prípade, ak by autor o týchto obsahoch vedel a bolo by pre neho z technického hľadiska možné a únosné v prípade protizákonného obsahu zastaviť ich využívanie. Autor týmto vyhlasuje, že v čase kontroly týchto odkazov neboli na odkazovaných stránkach badateľné žiadne nelegálne obsahy. Na aktuálnu a budúcu podobu, obsahy a autorstvo odkazovaných stránok nemá autor žiadny vplyv. Preto sa týmto dôrazne dištancuje od akýchkoľvek obsahov odkazovaných / prepojených webstránok, ktoré boli zmenené po vytvorení odkazu. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky autorom umiestnené odkazy na tejto internetovej stránke, ale aj na cudzie príspevky do autorom zriadených kníh návštev, diskusných fór, zoznamov linkov, mailinglistov alebo iných foriem databáz, ktorých obsahy sa dajú ovplyvniť externým zásahom. Za nelegálne, nesprávne alebo neúplné obsahy a predovšetkým za škody, ktoré by mohli vzniknúť z používania alebo nepoužívania takýchto informácií, je zodpovedný výlučne autor tej stránky, na ktorú daný odkaz odkazuje, nie autor, ktorý zverejnením odkazu poukazuje výlučne na existenciu predmetného obsahu.

3. Autorské práva: Autor sa pri všetkých zverejnených obsahoch usiluje dbať na dodržiavanie autorských práv v prípade použitých obrázkov, grafík, audiosúborov, videosekvencií a textov. Jeho snahou je používať vlastné obrázky, grafiky, audiosúbory, videosekvencie a texty alebo ich získavať z voľne dostupných zdrojov, bez obmedzenia autorskej licencie. Všetky značky a ochranné známky použité v rámci ponuky našich online služieb a prípadne spadajúce pod ochranu práv tretích strán podliehajú bez obmedzenia platnému právu duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva a vlastníckym právam zaregistrovaných vlastníkov. Len na základe skutočnosti, že to pri zverejnenej značke nie je uvedené, nemožno usudzovať, že tá nepodlieha ochrane práv tretích strán. Na zverejnené, samotným autorom vytvorené objekty má výhradné autorské právo autor stránky. Kopírovanie alebo používanie takýchto grafík, audiosúborov, videosekvencií a textov v rámci iných elektronických alebo tlačených publikácií nie je dovolené bez výslovného súhlasu autora.

4. Ochrana osobných údajov: Pokiaľ je možné v rámci našich online služieb zadávať osobné alebo obchodné údaje (e-mailové adresy, mená, sprievodné listy), je zadávanie týchto údajov používateľom založené na plne dobrovoľnej báze. Využívanie a vykonávanie platieb je technicky možné a dovolené aj bez zadávania týchto údajov resp. po zadaní anonymizovaných údajov či pseudoným. Využívania kontaktných údajov zverejnených v rámci tohto dokumentu alebo porovnateľných materiálov (poštových adries, telefónnych či faxových čísel, e-mailových adries a pod.) tretími stranami na zasielanie informácií, ktoré neboli výslovne vyžiadané, nie je dovolené. Vyhradzujeme si právo podnikať právne kroky voči odosielateľom tzv. spamových e-mailov, ktorí by nerešpektovali tento zákaz.

5. Právna účinnosť vylúčenia zodpovednosti Toto vylúčenie zodpovednosti sa považuje za súčasť ponuky online služieb, na ktorú sa na tejto stránke odkazuje. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už viac nezodpovedajú alebo nie v plnom rozsahu zodpovedajú platnej právnej situácii, ostávajú ostatné časti tohto dokumentu vo svojom obsahu a platnosti nedotknuté.

6. Nariadenie EÚ o riešení spotrebiteľských sporov online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/

 

Máte otázky, alebo potrebujete pomoc? Radi Vám pomôžeme!