Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov má za cieľ priblížiť vám spôsob, rozsah a účel spracúvania osobných údajov (ďalej len údajov) v rámci ponuky našich online služieb a s nimi súvisiacich webstránok, funkcií a obsahov ako aj v rámci našich online prezentácií, ako sú napríklad naše profily na sociálnych sieťach, (ďalej len online služieb). V súvislosti s pojmami ako napríklad spracúvanie údajov alebo zodpovedná osoba si vás dovoľujeme odkázať na definície v čl. 4 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a § 5 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webstránku spoločnosti AfB Slovakia s. r. o. registrovaný sociálny podnik na adrese https://www.afbshop.sk/ ako aj na všetky jej podstránky a upravuje spôsob zhromažďovania a využívania vašich osobných údajov, ktoré je v súlade so znením Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Slobodným a dobrovoľným používaním stránky spoločnosti AfB Slovakia s. r. o. registrovaný sociálny podnik vyjadrujete svoj súhlas s nižšie popísanými postupmi.

Prevádzkovateľ

AfB Slovakia s. r. o.
registrovaný sociálny podnik
Strojárenská 1C 917 0
Trnava Slovakia 

Tel.: +421 33 553 2222

E-Mail: info@afb-group.sk

Konatelia spoločnosti: Marek Antoňák, Paul Cvilak
Sídlo spoločnosti: Strojárenská 1C, Trnava 917 02, Slovenská republika
IČO: 52 165 701

Impressum: https://www.afbshop.sk/Pravne-informacie/Impressum/ 

Zodpovedná osoba / subjekt

LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o., r.s.p. skratka: L&P s. r. o., r.s.p.
Betliarska 22
851 07 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 33 553 2222
E-Mail: gdpr@afb-group.sk

IČO: 46 201 122
DIČ: 2023285341
Zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka č.: 73314/B 

Zodpovedný dozorný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

IČO: 36064220
DIČ: 2021685985

Sekretariát úradu:
Tel.: +421 /2 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Typy spracúvaných údajov

 • Identifikačné údaje (napr. mená, adresy)

 • Kontaktné údaje (napr. E-mail, telefón)

 • Obsahové údaje (napr. texty, fotografie, video)

 • Údaje o používateľskom správaní sa (napr. navštívené webstránky, preferovaný obsah, časové údaje)
 • Meta údaje / údaje o komunikácii (napr. informácie o použitom zariadení, IP adresy)

Kategórie dotknutých osôb

Návštevníci stránky a používatelia online služieb (ďalej len dotknuté osoby alebo používatelia).

Účel spracúvania údajov

 • Sprostredkovanie online služieb, ich funkcií a obsahov

 • Reagovanie na žiadosti o kontakt a komunikácia s používateľmi (e-mail, chat, sociálne siete)

 • Bezpečnostné opatrenia

 • Meranie dosahu našich aktivít / marketing

Použité pojmy

Osobné údaje: sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor (napr. Cookie), alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie: je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami. Pojem pokrýva široké spektrum činností a zahŕňa prakticky každé narábanie s osobnými údajmi.

Pseudonymizácia: je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Profilovanie: je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Prevádzkovateľ: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Smerodajný právny základ

V súlade s čl. 13 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR) sme povinní informovať vás o právnom základe, na základe ktorého postupujeme pri spracúvaní údajov. Pokiaľ vyhlásenie o ochrane osobných údajov neobsahuje zmienku o príslušnom právnom základe, platí nasledujúce: Právnym základom pre získavanie súhlasu so spracúvaním údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a a čl. 7 GDPR, právnym základom pre spracúvanie údajov za účelom poskytovania našich služieb a realizácie zmluvných opatrení ako aj vybavovania otázok a objednávok je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, právnym základom pre spracúvanie údajov za účelom plnenia našich právnych záväzkov je čl. 6 ods. 1 písm. C GDPR a právnym základom pre spracúvanie údajov za účelom hájenia si našich oprávnených záujmov je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. V prípade, že sa spracúvanie údajov vykonáva za účelom ochrany životne dôležitých záujmov dotknutej osoby, prípadne inej fyzickej osoby, je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. d GDPR.

Bezpečnostné opatrenia

V súlade s čl. 32 GDPR po zohľadnení technického stavu, nákladov na implementáciu a spôsobu, rozsahu, okolností a účelov spracúvania údajov ako aj rôzneho stupňa pravdepodobnosti prístupu a závažnosti rizík pre práva a slobody fyzických osôb prijímame príslušné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili úroveň ochrany primeranú potenciálnym rizikám.

K predmetným opatreniam patrí predovšetkým zaistenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov prostredníctvom kontroly fyzického prístupu k údajom ako aj prístupových práv, zadávania, šírenia, zabezpečenie ich dostupnosti a separácie. Ďalej sme vytvorili postupy zabezpečujúce dodržiavanie práv dotknutých osôb, skartovanie osobných údajov a reakciu na ohrozenie bezpečnosti údajov. Ďalej zohľadňujeme ochranu osobných údajov aj pri vývoji resp. výbere hardvéru, softvéru ako aj navrhovaní postupov práce, ktoré spĺňajú princíp ochrany údajov prostredníctvom technických špecifikácií a konfigurácie zodpovedajúcej ochrane osobných údajov v súlade s čl. 25 GDPR.

Spolupráca so sprostredkovateľmi a s tretími stranami

V prípade, že v rámci procesu spracúvania posunieme osobné údaje iným osobám alebo podnikom (sprostredkovateľom alebo tretím stranám), prípadne im údaje sprostredkujeme alebo im iným spôsobom umožníme prístup k údajom, deje sa to buď len v zákonom povolených prípadoch (napr. ak je prenos údajov tretej strane, napríklad poskytovateľovi platobnej alebo dodacej služby, nevyhnutné na plnenie zmluvy), alebo v prípade, že ste na to dali svoj súhlas, alebo ak to vyplýva z našich právnych záväzkov, alebo sa to deje na základe našich oprávnených záujmov (napr. pri splnomocnení iných osôb, prevádzke e-shopu, využití webhostingu či marketingových službách).

V prípade, že poverujeme spracúvaním údajov tretiu stranu na základe tzv. zmluvy o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov, deje sa to v súlade s čl. 28 GDPR.

Sprostredkovania v rámci tretích krajín

V prípade, že spracúvanie údajov prebieha v rámci tretích krajín (t. j. mimo Európskej únie – EÚ alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru – EHP) alebo ak sa toto deje z dôvodu využívania služieb tretích strán, prípadne v rámci zverejňovania resp. sprostredkúvania údajov tretím stranám, musí byť splnená jedna z nasledujúcich podmienok: Deje sa to za účelom plnenia našich (pred)zmluvných záväzkov, na základe vášho súhlasu, na základe našich právnych záväzkov alebo na základe našich oprávnených záujmov. S výhradou prípadov vyplývajúcich zo zákona alebo zo zmluvných záväzkov spracúvame, prípadne nechávame spracovať údaje v rámci tretej krajiny iba v osobitných prípadoch stanovených v čl. 44 GDPR, t. j. spracúvanie prebieha napr. na základe špeciálnych garancií, ako napr. oficiálne uznávaného rozhodnutia týkajúceho sa ochrany osobných údajov na úrovni zodpovedajúcej EÚ (napr. pre USA je to tzv. Privacy Shield) alebo na základe dodržiavania oficiálne uznávaných špeciálnych zmluvných záväzkov (tzv. zmluvných klauzúl).

Práva dotknutých osôb

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či príslušné údaje podliehajú procesu spracúvania a zároveň aj bližšie informácie o predmetných údajoch ako aj ich kópiu, v súlade s čl. 15 GDPR a § 21 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Na základe čl. 16 GDPR a § 22 Zákona č. 18/2018 Z. z. máte právo na doplnenie údajov týkajúcich sa vašej osoby alebo na opravu nepravdivých údajov.

Podľa čl. 17 GDPR a § 23 Zákona č. 18/2018 Z. z. máte právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich údajov, pokiaľ nie sú ďalej spracúvané za účelom:

 • uplatňovania práva na slobodu prejavu a informácií,

 • plnenia zákonnej povinnosti,

 • uplatnenia verejného záujmu,

 • uplatnenia, vykonania alebo obhajoby právnych nárokov.

Prípadne, podľa čl. 18 GDPR a § 24 Zákona č. 18/2018 Z. z. požadovať obmedzenie ich spracúvania, pokiaľ

 • spochybňujete správnosť údajov,

 • spracovanie je nezákonné, ale Vy odmietnete odstránenie týchto údajov,

 • údaje sú pre náš už nepotrebné, ale Vy ich potrebujete pre uplatnenie, vykonanie alebo obhájenie Vašich právnych nárokov, 

 • ste namietali proti spracovaniu údajov v súlade s článkom 21 GDPR.

Na základe čl. 20 GDPR a § 26 Zákona č. 18/2018 Z. z. máte právo požadovať získanie údajov, ktoré ste nám poskytli a ich prenos inému prevádzkovateľovi.

Ďalej máte v súlade s čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán, v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu

V súlade s čl. 7 ods. 3 GDPR máte právo na odvolanie vami udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo namietať

Na základe čl. 21 GDPR a § 27 Zákona č. 18/2018 Z. z. máte právo kedykoľvek namietať proti budúcemu spracúvaniu údajov týkajúcich sa vašej osoby. Namietať je možné predovšetkým proti spracúvaniu údajov za účelom priameho marketingu.

Cookies a právo namietať pri priamom marketingu

Pojmom Cookies sa označujú malé súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa. Súbory Cookies môžu obsahovať rôzne druhy údajov. Primárnou funkciou súborov Cookies je ukladať informácie o konkrétnom používateľovi, prípadne jeho zariadení počas / po jeho návšteve na webstránke alebo počas / po využívaní online služieb. Pojmom dočasné Cookies resp. Session-Cookies sa označujú také súbory Cookies, ktoré sú vymazané, akonáhle používateľ opustí stránku online služby a zavrie internetový prehliadač. V takom súbore Cookie môže byť uložený napr. obsah nákupného košíka v online obchode alebo stav používateľa (prihlásený / odhlásený). Pojmom trvalé Cookies sa označujú také súbory Cookies, ktoré ostanú uložené aj po zavretí prehliadača. Tak je napr. možné ostať prihlásený aj pri neskoršej návšteve stránky. Rovnako sa v trvalých Cookies dajú ukladať aj preferencie používateľa, ktoré možno využiť pri meraní popularity služieb či na marketingové účely.

Pojmom Third-Party-Cookies označujeme súbory Cookies, ktoré pochádzajú od iného poskytovateľa, nie od prevádzkovateľa služby. (Inak povedané, v prípade, že pochádzajú od prevádzkovateľa danej služby, hovoríme o First-Party Cookies).

Naša spoločnosť využíva dočasné aj trvalé súbory Cookies a o tejto skutočnosti vás informujeme v rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Ak používatelia nechcú ukladať Cookies do svojho počítača, sú vyzvaní, aby deaktivovali príslušnú možnosť v systémových nastaveniach svojho prehliadača. Uložené Cookies môžu byť vymazané v systémových nastaveniach prehliadača. Vylúčenie súborov Cookies môže viesť k funkčným obmedzeniam tejto stránky.

Všeobecný nesúhlas s ukladaním súborov Cookies, zameraných na online marketingové účely, ktoré využívajú rôzne online služby predovšetkým vďaka tzv. funkcii trackingu, je možné vyjadriť prostredníctvom americkej stránky www.aboutads.info/choices/ alebo európskej stránky www.youronlinechoices.com.

Pokiaľ si používateľ neželá, aby sa súbory Cookies ukladali v jeho počítači, môže si deaktivovať príslušnú funkciu v systémových nastaveniach prehliadača. Uložené súbory Cookies je možné v nastaveniach prehliadača aj vymazať. Prosím, majte na pamäti, že v istých prípadoch tak nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našich online služieb.

Zrušenie nastavení súborov cookie na tomto webe

 

Vymazanie údajov

V súlade s čl. 17 GDPR a čl. 18 GDPR pristupujeme k vymazaniu nami spracúvaných údajov, prípadne k obmedzeniu ich spracúvania. Pokiaľ nie je v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov stanovené inak, pristupujeme k vymazaniu uložených údajov, akonáhle pominie dôvod, pre ktorý boli uchovávané a ich vymazaniu nebránia žiadne zákonné ustanovenia o povinnosti uchovávania údajov.

V prípade, že údaje nie sú vymazané, pretože ich uchovanie si vyžaduje iný, zákonom oprávnený dôvod, bude ich spracúvanie obmedzené, t. j. údaje budú zablokované a ich spracúvanie za iným účelom nebude prípustné. Platí to napr. o údajoch, ktorých uchovávanie predpisuje obchodné alebo daňové právo.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, , v znení neskorších právnych predpisov definuje rôzne lehoty pri uchovávaní jednotlivých účtovných záznamov. Účtovná závierka, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok a výročná správa sa uchovávali počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Ďalej podľa zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov(ďalej len zákon o archívoch a registratúrach) v znení novely č. 515/2003 Z. z. musíte nasledovne postupovať. Účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy a účtový rozvrh sa uchovávajú počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Taktiež je zabezpečený súlad s daňovým poriadkom a doklady budú k dispozícii až do zániku práva na vyrubenie dane. Zákon 222/2004 o Dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších právnych predpisov vyžaduje rovnako uchovávanie faktúr po dobu 10 rokov. Táto povinnosť sa netýka len nových dokladov po 1.1.2018. Nová lehota uchovávania desať rokov vzťahuje aj na tie záznamy, ktoré sa týkajú spôsobu a formy vedenia účtovníctva (programové vybavenie, nosiče informácií na CD a pod.).

Lehotu úschovy dokladov potrebných na správne určenie vymeriavacieho základu a výšky preddavkov na poistné a poistné na zdravotné poistenie a poistné na nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti je možné odvodiť od práva predpísať alebo vymáhať poistné, ktoré je v jednotlivých zákonoch stanovené tak, ako je uvedené v nasledovnom pracovnom liste:

 • 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Rôzne účtovné doklady, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy

 • 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Daňové doklady

 • 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Výplatné listiny a ostatná mzdová dokumentácia

 • 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Ročné mzdové listy

 • Minimálne 20 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú: Osobné spisy

Upozornenie: Archivovanie účtovných dokladov a súvisiacich dokumentov vyžaduje nielen zákon o účtovníctve, pri archivovaní musí účtovná jednotka postupovať aj podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Archiváciu rôznych dokumentov upravujú tiež ďalšie zákony, napríklad zákon o DPH, o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení. Ak iný právny predpis ustanovuje dlhšie lehoty archivácie, je potrebné uplatniť túto dlhšiu lehotu

Zber údajov a ich použitie na spracovanie zmlúv a pri otvorení účtu zákazníka

Zhromažďujeme Vaše osobné údaje, ak nám ich dobrovoľne poskytnete pri vytváraní Vášho zákazníckeho účtu, vytváraní Vašej objednávky, alebo ak nás bude kontaktovať (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Povinné polia označujú údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie zmluvy, prípadne pre spracovanie Vášho kontaktu alebo otvorenie zákazníckeho účtu a bez týchto údajov, by objednávka a / alebo otvorenie účtu, či kontaktovanie zákazníka nebolo možné. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné vidieť z príslušných formulárov. Údaje, ktoré ste nám poskytli, používame v súlade s článkom 6 ods. 1 S. 1 písm. b GDPR pre spracovanie zmluvy a spracovanie vašich otázok.

Po ukončení zmluvy alebo vymazaní Vášho zákazníckeho účtu, budú Vaše údaje obmedzené na ďalšie spracovanie a po daňovom a obchodnom období uchovávania budú vymazané, pokiaľ ste výslovne nevyjadrili súhlas s ďalším použitím Vašich údajov, alebo ak si vyhradzujeme právo používať Vaše údaje na základe zákonov o ktorých Vás informujeme v tomto vyhlásení. Váš zákaznícky účet je možné kedykoľvek odstrániť a to buď odoslaním správy na kontakt opísaný nižšie alebo pomocou funkcie uvedenej v zákazníckom účte.

Prenos údajov

Na splnenie zmluvy v súlade s § 6 ods. 1 S. 1 písm. b GDPR vaše údaje odovzdávame prepravnej spoločnosti, ktorá bola poverená dodávkou, pokiaľ je to potrebné pre dodanie objednaného tovaru. V závislosti od toho, ktorého poskytovateľa platobných služieb vyberiete v procese objednávania, pošleme údaje o platobných údajoch zozbierané na tento účel úverovej inštitúcii poverenej vykonaním platby a prípadne poskytovateľovi platobných služieb, ktorý bol poverený nami alebo vybraným poskytovateľom platobných služieb na spracovanie platieb. Niektorí z vybratých poskytovateľov platobných služieb tiež zbierajú tieto údaje sami, ak v nich vytvoríte účet. V tomto prípade sa musíte počas procesu objednávania prihlásiť k poskytovateľovi platobných služieb pomocou prístupových údajov. V tejto súvislosti sa uplatňuje vyhlásenie o ochrane údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.

Plnenie zmluvných záväzkov

Spracúvame údaje našich zmluvných partnerov a záujemcov o naše produkty a služby ako aj iných objednávateľov, zákazníkov, mandantov, klientov alebo zmluvných partnerov (ďalej len zmluvných partnerov) v súlade s čl. 6 ods. 1 b GDPR, aby sme si mohli plniť naše zmluvné záväzky a opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Spracúvané údaje, spôsob, rozsah, účel a nevyhnutnosť ich spracúvania sa určujú na základe príslušného zmluvného vzťahu.

K spracúvaným údajom patria základné údaje o našich zmluvných partneroch (napr. mená a adresy), kontaktné údaje (napr. e-mailové adresy a telefónne čísla) ako aj zmluvné údaje (napr. využité služby, obsahy zmlúv, zmluvná komunikácia, mená kontaktných osôb) a platobné údaje (napr. bankové spojenia, história platieb).

Iné kategórie osobných údajov v zásade nespracúvame, iba v prípade, že sú súčasťou sprostredkovaného spracúvania alebo ak to vyplýva zo zmluvy.

Spracúvame údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie a plnenie zmluvných záväzkov a upozorňujeme na nevyhnutnosť ich zadávania, pokiaľ to pre zmluvných partnerov nie je evidentné. Prenos tretím osobám alebo externým subjektom prebieha výlučne vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci zmluvných záväzkov. Pri spracúvaní údajov, ktoré sme získali v rámci vybavovania konkrétnej objednávky, sa riadime pokynmi objednávateľa, no zároveň aj zákonnými ustanoveniami.

V rámci využívania našich online služieb môžeme ukladať IP adresu a časové údaje o vykonaných úkonoch používateľa. Ukladanie prebieha na základe našich oprávnených záujmov ako aj záujmov používateľa na ochrane pred zneužitím a akýmkoľvek neoprávneným použitím údajov. K prenosu údajov tretím stranám v zásade nepristupujeme, pokiaľ to nie je nevyhnutné pri uplatňovaní si našich nárokov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR alebo nás k tomu nezaväzuje zákon na základe čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR.

K vymazaniu údajov pristupujeme, keď ich uchovávanie už nie je potrebné na plnenie zmluvných alebo zákonných záväzkov ani za účelom dodržania záruky alebo iných porovnateľných povinností. Nevyhnutnosť uchovávania údajov prehodnocujeme každé tri roky. Inak platia zákonom stanovené doby uchovávania údajov.

Administrácia, účtovníctvo, organizácia, spravovanie kontaktov

Spracúvame údaje v rámci spravovania a organizácie našej spoločnosti, vedenia účtovníctva a plnenia zákonných povinností ako napr. archivovania. V týchto oblastiach spracúvame tie isté údaje ako v súvislosti s plnením našich zmluvných záväzkov. Právnym základom predmetného spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR, čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Dotknutými osobami sú v tomto prípade zákazníci, záujemcovia o naše produkty a služby, obchodní partneri a návštevníci našej webstránky.

Účel spracúvania a náš oprávnený záujem spočíva v administratíve, účtovníctve, podnikovej organizácii, archivovaní údajov, t. j. úlohy, ktoré slúžia udržaniu našich obchodných aktivít, plneniu našich úloh a poskytovaniu služieb. Princípy mazania Spracúvaných údajov súvisiacich s vyššie vymenovanými úlohami sa zhodujú s s tými, ktoré sa týkajú plnenia zmluvných záväzkov a zmluvnej komunikácie.

Údaje prenášame alebo sprostredkúvame finančnej správe, finančným poradcom (napr. daňovým poradcom alebo ekonomickým analytikom) ako aj ďalším poskytovateľom fakturačných a platobných služieb.

Ďalej ukladáme na základe našich podnikovo-hospodárskych záujmov údaje o dodávateľoch, usporiadateľoch a iných obchodných partneroch za účelom napr. neskoršieho kontaktovania. Tieto údaje, vzťahujúce sa väčšinou na činnosť nášho podniku, ukladáme zásadne na dlhodobej báze.

Podnikovo-hospodárske analýzy a prieskum trhu

Aby sme mohli zabezpečiť ekonomický rozvoj nášho obchodu a aby sme včas vedeli určiť tendencie na trhu a preferencie našich zmluvných partnerov a používateľov, analyzujeme dostupné údaje týkajúce sa obchodných procesov, zmlúv, požiadaviek a pod. Za týmto účelom spracúvame identifikačné, komunikačné, zmluvné, platobné údaje, údaje o využívaní našich služieb a meta údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, pričom k dotknutým osobám patria naši zmluvní partneri, záujemcovia o naše produkty a služby, zákazníci, návštevníci a používatelia našich online služieb. 

Analýzy sa uskutočňujú za účelom podnikovo-hospodárskeho vyhodnocovania, marketingu a prieskumu trhu. Pri tom využívame údaje z profilov registrovaných používateľov (napr. využité služby). Tieto analýzy majú za cieľ zlepšovanie zákazníckej podpory, optimalizáciu našich služieb a rozvoj podnikového hospodárstva. Analýzy využívame iba pre vlastné potreby a nezverejňujeme ich, pokiaľ nejde o anonymné analýzy so súhrnnými hodnotami.
Pokiaľ sa tieto analýzy alebo profily vzťahujú na konkrétnu osobu, po zrušení registrácie budú okamžite vymazané alebo anonymizované, inak po uplynutí dvoch rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Komplexné podnikovo-hospodárske analýzy a všeobecné analýzy tendencií sú, pokiaľ je to možné, realizované anonymne.

Plnenie štatutárnych a obchodných záväzkov

Spracúvame údaje našich členov, podporovateľov, záujemcov o naše produkty a služby, zákazníkov alebo iných osôb na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, pokiaľ si voči nim plníme zmluvné záväzky alebo im ponúkame naše produkty a služby, alebo sa s nimi nachádzame v jestvujúcom obchodnom vzťahu (napr. voči členom), alebo sme sami príjemcami ich služieb, prípadne podpory. Inak spracúvame údaje dotknutých osôb v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR na základe našich oprávnených záujmov, napr. ak ide o administratívne úlohy alebo styk s verejnosťou. 

Takto spracúvané údaje, spôsob, rozsah, účel a nevyhnutnosť ich spracúvania sa určujú podľa príslušného zmluvného vzťahu. Patria k nim predovšetkým základné identifikačné údaje osôb (napr. mená, adresy a pod.) ako aj kontaktné údaje (napr. E-mailové adresy, telefónne čísla a pod.), zmluvné údaje (napr. využité služby, nahlásené obsahy a informácie, mená kontaktných osôb) a pokiaľ ide o platené služby a produkty, patria sem aj platobné údaje (napr. bankové spojenia, história platieb a pod.).

K vymazaniu týchto údajov pristupujeme v momente, keď ich uchovávanie už viac nie je potrebné na plnenie našich štatutárnych a obchodných záväzkov. Určujeme to na základe povahy príslušných úloh a zmluvných vzťahov. V prípade spracúvania údajov týkajúcich sa obchodných záväzkov uchovávame predmetné údaje po takú dlhú dobu, kým môžu ešte byť relevantné pre realizáciu obchodných záväzkov ako aj v súvislosti so záručnými či inými porovnateľnými povinnosťami. Nevyhnutnosť uchovávania údajov preverujeme každé tri roky, inak platia doby uchovávania údajov stanovené zákonom.

Zásady ochrany údajov pri výbere uchádzačov

Údaje uchádzačov spracúvame len za účelom a v rámci výberového konania v súlade so zákonnými predpismi. Spracúvanie údajov uchádzačov sa realizuje za účelom plnenia našich zmluvných záväzkov a opatrení pred uzavretím zmluvy v rámci výberového konania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR., resp. § 13 ods. 1 písm. a) a f). zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, v znení neskorších právnych predpisov.

Podmienkou výberového konania je, že nám uchádzač poskytne požadované údaje. V prípade online formulára sú povinné údaje viditeľne označené, v ostatných prípadoch to vyplýva z popisov. Do tejto skupiny údajov patria predovšetkým informácie o konkrétnej osobe, korešpondenčná adresa a kontaktné údaje, podklady k výberovému konaniu (napr. sprievodný list, životopis a príslušné osvedčenia). Okrem toho nám môžu uchádzači na dobrovoľnej báze poskytnúť aj ďalšie informácie.

Účasťou na výberovom konaní uchádzači vyjadrujú svoj súhlas so spracúvaním ich údajov za účelom realizácie výberového procesu v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Pokiaľ nám uchádzači na dobrovoľnej báze poskytnú dodatočné údaje, v zmysle čl. 9 ods. 1 GDPR, budú spracúvané navyše v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. b GDPR (napr. informácie o zdravotnom stave – zdravotnom postihnutí alebo o etnickom pôvode).

V prípade, že sa v rámci výberového konania požadujú od uchádzača osobitné kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 ods. 1, prebieha ich spracúvanie v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. a (napr. údaje o zdravotnom stave). Tieto údaje sú požadované iba v prípade, že sú nevyhnutné na výkon predmetnej funkcie.

Uchádzači nám môžu posielať svoje údaje prostredníctvom online formulára na našej webstránke, pokiaľ je v danom prípade k dispozícii. Údaje sú podľa našich technických možností odosielané v zašifrovanej forme. Uchádzači nám svoje údaje môžu posielať aj E-mailom. V tejto súvislosti si vás však dovoľujeme upozorniť, že E-mailová komunikácia ako taká nie je šifrovaná a za jej zašifrovanie je zodpovedný odosielateľ. Nemôžeme preto prevziať žiadnu zodpovednosť za prenos údajov medzi odosielateľom a naším serverom. Z tohto dôvodu vám odporúčame využiť skôr online formulár alebo možnosť zaslania poštou. Okrem online formulára a E-mailovej komunikácie existuje totiž aj alternatíva klasického doručenia poštou.

Uchádzačmi poskytnuté údaje môžu byť v prípade úspešného uchádzania sa o danú funkciu nami ďalej spracúvané za účelom organizácie pracovného pomeru. V opačnom prípade, ak uchádzač pri výberovom konaní neuspeje, pristúpime k vymazaniu údajov. Údaje uchádzača budú rovnako vymazané aj v prípade, že uchádzač stiahne svoju žiadosť, na čo má po celý čas právo.

K vymazaniu pristupujeme, s výnimkou prípadov oprávnenej námietky uchádzača, po uplynutí doby šiestich mesiacov. Údaje uchovávame, aby sme mohli odpovedať na prípadné doplňujúce otázky o výberovom konaní a aby sme si mohli splniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o rovnosti príležitostí. Účtenky súvisiace s prípadným vyúčtovaním cestovných nákladov sa archivujú v súlade s daňovým právom.

Registrácia

Používatelia si môžu na našej webstránke založiť používateľský účet. V rámci procesu registrácie sú povinné údaje viditeľne označené. Zadané údaje spracúvame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR za účelom poskytnutia služby používateľského účtu. K spracúvaným údajom patria predovšetkým prihlasovacie údaje (meno, heslo, ale aj E-mailová adresa, či telefóne číslo). Údaje zadané v rámci registračného procesu sú využívané za účelom spravovania a založenia používateľského účtu.  

Používatelia môžu byť informovaní E-mailom o zmenách, relevantných pre využívanie ich používateľského účtu (napr. o technických zmenách). V momente zrušenia používateľského účtu budú všetky súvisiace údaje vymazané, pokiaľ sa na ne nevzťahuje zákonná doba povinného uchovávania. Za uchovanie si svojich údajov v prípade zrušenia účtu pred ukončením zmluvného vzťahu je zodpovedný používateľ. Naša spoločnosť je oprávnená nezvratne vymazať všetky údaje používateľa, uložené počas trvania zmluvného vzťahu.

V rámci využívania funkcií registrácie a prihlásenia sa do používateľského účtu ako aj počas využívania samotného účtu ukladáme použitú IP adresu a časový údaj realizovaných úkonov. Ukladanie prebieha na základe našich oprávnených záujmov ako aj záujmov používateľa na ochrane voči zneužitiu a akémukoľvek neoprávnenému používaniu. Tieto údaje v zásade neposkytujeme tretím stranám s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné pre uplatňovanie si našich nárokov alebo keď nás k tomu viažu zákonné ustanovenia podľa čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR. Použité IP adresy budú najneskôr po uplynutí doby siedmich dní anonymizované alebo vymazané.

Nadviazanie kontaktu

V prípade nadviazania kontaktu s našou spoločnosťou, napr. E-mailom, telefonicky alebo cez sociálne siete, pristupujeme k spracúvaniu údajov používateľa za účelom spracovania predmetnej požiadavky a jej vybavenia v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Údaje používateľa môžu byť uložené v rámci tzv. Customer-Relationship-Management system (systému CRM) alebo iného porovnateľného organizačného systému. K vymazaniu požiadavky pristupujeme v momente, keď jej uchovávanie už viac nie je potrebné. Opodstatnenosť uchovávania preverujeme každé dva roky, inak platia zákonom predpísané doby archivovania.

Newsletter 

V nasledujúcich riadkoch si vás dovoľujeme informovať o obsahoch našich newsletterov ako aj o prihlasovaní sa k ich odberu, ich zasielaní a procese štatistického vyhodnocovania, ale aj o možnostiach odporu. Prihlásením sa k odberu našich newsletterov vyjadrujete súhlas s ich zasielaním a s nižšie popísaným procesom. Po prihlásení sa na odber newslettera, budú Vami poskytnuté údaje potrebné pre tento účel na základe Vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR spracúvané tak, aby Vám newsletter mohol byť pravidelne zasielaný e-mailom. 

Elektronický newsletter (ďalej len newsletter): obsahujúci reklamné informácie zasielame iba používateľom, ktorí výslovne súhlasili s jeho odberom potvrdením ich e-mailovej adresy pri registrácií. Pokiaľ je obsah newslettera pri registrácii konkrétne špecifikovaný, je pre súhlas používateľa s odberom newslettera nevyhnutný. Náš newsletter ďalej obsahuje všeobecné (ak je to možné individuálne) informácie, odborné články a informácie k udalostiam o e-mailovom marketingu, ako aj informácie o produktoch a službách spoločnosti AfB Slovakia s. r. o. registrovaný sociálny podnik, či prieskumy spokojnosti zákazníkov.

Zasielanie newslettera zabezpečuje v našom mene poskytovateľ tejto služby, ktorému pre tento účel poskytneme Vašu e-mailovú adresu. Tento poskytovateľ služieb sa nachádza v krajine Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Pre automatické odosielanie newsletterov formou e-mailu používame technológie Inxmail. Prihlásiť sa na odber je možné priamo na stránke www.afbshop.sk v sekcii Newsletter, alebo pri dokončení online objednávky. Pre odoberanie newslettera zhromažďujeme osobné údaje napr. meno a e-mailovú adresu.

Zasielanie newsletterov a s ním súvisiace merania a štatistiky realizujeme na základe súhlasu príjemcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a čl. 7 GDPR resp. podľa § 107 ods. 2 telekomunikačného zákona. V prípade, že nie je potrebný súhlas príjemcu, realizujeme zasielanie newsletterov na základe našich oprávnených záujmov na priamom marketingu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR resp. § 107 ods. 2 telekomunikačného zákona. 

Prihlasovacie údaje: Na prihlásenie sa k odberu newsletterov postačí e-mailová adresa používateľa. Nepovinné údaje ako napr. oslovenie, meno, a priezvisko sú použité výhradne pre personalizáciu newslettera. V rámci prihlasovacieho procesu pre odber newslettera technológiou Inxmail užívateľ výslovne súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním zadaných údajov za účelom zasielania newslettera.

Zaprotokolovanie prihlasovacieho procesu na odber newslettera: Prihlásenie sa na odber newslettera sa uskutoční až po úspešnom potvrdení e-mailovej adresy jej užívateľom. Je to nevyhnutné bezpečnostné opatrenie, aby sa pomocou Vašej adresy nemohli prihlásiť cudzie osoby. Na tento účel sa užívateľovi ihneď po jeho odoslaní registračného formulára odošle na e-mailovú adresu mail, ktorý obsahuje potvrdzovací odkaz (tzv. Double-Opt-In-Mailing). Po otvorení potvrdzovacieho odkazu bude prihlasovací proces dokončený. Z dôvodu preukázania platného súhlasu pre odber newslettera, bude do súboru denníka (Log-file) uložený dátum a čas otvorenia potvrdzovacieho odkazu spolu s IP a e-mailovou adresou používateľa, aby bolo možné dodatočne preukázať vykonanie tohto procesu v súlade s právnymi predpismi. Rovnako zaprotokolované budú aj všetky zmeny vašich údajov u poskytovateľa predmetnej reklamnej služby.

Zaprotokolovanie prihlasovacieho procesu prebieha na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším záujmom je rozvíjanie zákaznícky orientovaného a bezpečného systému zasielania newsletterov, ktorý bude slúžiť rovnako našim obchodným záujmom ako aj potrebám používateľov a bude nám umožňovať dodatočne preukázať udelenie súhlasu používateľa. 

Poznámky k hodnoteniu správania pri používaní

Spoločnosť AfB Slovakia s. r .o. registrovaný sociálny podnik používa v newsletteroch anonymné sledovanie. Reakcie príjemcov (otvorenie e-mailu, kliknutie na textové a obrázkové odkazy, sťahovanie obrázkov pomocou e-mailového programu) sa zaznamenávajú a anonymizujú pre štatistické účely. Identifikovanie jednotlivých užívateľoch z uložených údajov nie je možné urobiť bez ich výslovného súhlasu. Ak ste dali výslovný súhlas s prijatím nášho newslettera šitého na mieru vašim individuálnym záujmom a s použitím osobného profilu používania pri registrácii do newslettera, spracujeme Vašu e-mailovú adresu a Vaše meno za účelom odoslania newslettera. Vyhodnotenie správania používateľov zahŕňa najmä na aké odkazy kliknete a aké oblasti Vás zaujímali na príslušnej webovej stránke, mobilnej aplikácií alebo informačnom newslettere. Popri tom sa vytvárajú prispôsobené profily používania pre Vašu osobou a / alebo e-mailovú adresu, s cieľom lepšie zosúladiť možnú reklamu, najmä vo forme newslettera a tlačenej reklamy, s Vašimi osobnými záujmami a zlepšiť webové ponuky. Súhlas s prijímaním newslettera alebo vytváraním prispôsobených profilov používania môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom, napr. zrušením odberu noviniek na našej stránke našom webe. Odkaz na stránku zrušenia odberu nájdete na konci každého newslettera. Zrušenie vedie k vymazaniu zhromaždených používateľských údajov.

Ukončenie / zrušenie odoberania newslettera

Máte právo kedykoľvek zrušiť zasielanie našich newsletterov, t. j. odvolať váš súhlas. Odkaz na zrušenie zasielania newsletterov nájdete na konci každého newslettera. Platnosť každého súhlasu s osobným sledovaním v e-maile s newsletterom tiež zaniká. Všetky existujúce odpovede príjemcov budú potom odstránené alebo anonymizované. Užívateľ má tiež možnosť odvolať súhlas na uchovávanie a spracovanie osobných odpovedí príjemcov oddelene od súhlasu s prijatím newslettera. Existujúce osobné reakcie príjemcov sa potom odstránia alebo anonymizujú. Na zrušenie newsletteru alebo odvolanie súhlasu s uložením a spracovaním osobných odpovedí príjemcov stačí poslať e-mail na adresu info@afb-group.eu.  Užívateľ má ďalej možnosť zrušiť tento newsletter alebo odvolať súhlas s uložením a spracovaním svojich osobných údajov na tomto odkaze alebo použitím odkazu na zrušenie odberu, ktorý je súčasťou každého newslettera. 

Máme právo uchovávať uložené E-mailové adresy po dobu troch rokov na základe nášho oprávneného záujmu za účelom preukázania niekdajšieho udelenia Vášho súhlasu. Po uplynutí tejto doby budú vymazané. Spracúvanie takto uchovávaných údajov je obmedzené iba na obranu našich oprávnených nárokov. Kedykoľvek je možné podať individuálnu žiadosť o ich vymazanie, pokiaľ k nej žiadateľ doloží potvrdenie o niekdajšom udelení súhlasu.

Hosting a zasielanie e-mailov

Našu webovú stránku môžete navštíviť bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov. Pri každej návšteve, webový server automaticky uloží iba takzvaný súbor denníka servera (Server-Logfile), ktorý obsahuje napr. názov požadovaného súboru na stiahnutie, vašu IP adresu, dátum a čas prístupu na stránku či množstvo prenesených údajov za účelom zdokumentovania Vašej návštevy.

Prístupové údaje 

Vaše prístupové údaje sa spracúvajú výlučne za účelom zaistenia bezproblémovej prevádzky našej stránky a zlepšenia našej online ponuky zariadení. Toto spracúvanie je vykonávané v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR  resp. čl. 28 GDPR (uzavretie zmluvy o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov). Všetky prístupové údaje sa vymažú najneskôr do siedmich dní po Vašom opustení našej stránky.

Hostingové služby tretích strán

V rámci spracúvania dát zabezpečuje poskytovateľ služieb (označovaný v texte aj ako tretia strana) v našom mene poskytovanie služieb webhostingu a zobrazenia webstránky nášho online obchodu. Toto spracúvanie je vykonávané za účelom ochrany našich oprávnených záujmov pre zlepšenie našej online ponuky zariadení prevládajúcich v kontexte rovnováhy záujmov. Všetky údaje, ktoré sa zhromažďujú ako súčasť používania tejto webovej stránky alebo k tomuto účelu vytvorených formulárov v internetovom obchode, sa spracúvajú spôsobom opísaným v tomto vyhlásení, na serveroch tretích strán. Spracúvanie na iných serveroch sa uskutočňuje iba v rozsahu, ktorý je taktiež vysvetlený v tomto vyhlásení.

Tento poskytovateľ služieb sa nachádza v krajine Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru  

Google Tag Manager

Google Tag Manager je riešenie, pomocou ktorého môžeme prostredníctvom rozhrania spravovať tzv. Website-Tags (a teda integrovať napr. Google Analytics a ďalšie marketingové služby Google do našej online ponuky). Samotný Tag Manager (ktorý implementuje Tag-i) nespracováva žiadne osobné údaje používateľov. Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov používateľov, odkazuje sa na nasledujúce informácie o službách Google. 

Smernice o používaní: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428?hl=sk

Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Google (Universal) Analytics

Na základe našich oprávnených záujmov, t. j. záujmu na analýze, optimalizácii a hospodárnej prevádzke našich online služieb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR využívame nástroj Google (Universal) Analytics, webovú analytickú službu od spoločnosti Google LLC. Umožňuje nám vykonávať analýzy používateľského správania na základe pseudonymizovanej totožnosti používateľa, k čomu spracúva Vaše údaje, pokiaľ ste k tomuto udelili súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Google Analytics využíva súbory Cookies. Informácie o využívaní online služieb získané prostredníctvom súborov Cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA. Spoločnosť Google LLC má sídlo v USA a je držiteľom certifikátu EÚ na ochranu súkromia medzi EU a USA (EU-US-Privacy Shield), čím garantuje dodržiavanie európskych zásad o ochrane osobných údajov. Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou, určila Európska komisia primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia. Aktuálny certifikát per spoločnosť Google LLC si môžete pozrieť tu

Spoločnosť Google bude na našu žiadosť spracúvať tieto informácie za účelom vyhodnotenia využívania našich online služieb, zostavovania reportov o aktivitách v rámci týchto online služieb a poskytovania ďalších služieb spojených s využívaním našich online služieb a webstránky. Pri tom môžu byť zo spracúvaných údajov vytvorené pseudonymizované používateľské profily našich používateľov.

Službu Google Analytics využívame len s aktivovanou anonymizáciou IP adries. Aktiváciou anonymizácie IP na tejto webovej stránke sa IP adresa pred prenosom v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom Hospodárskom Priestore skráti. Úplná adresa IP sa prevedie na server Google v USA, kde sa skráti, iba vo výnimočných prípadoch. Anonymizovaná adresa IP prenášaná Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa spravidla nezlučuje s inými údajmi Google. Po našom ukončení používania služby Google Analytics a stratení významu týchto dát, budú údaje zhromaždené v tejto súvislosti vymazané.

Používatelia môžu ukladaniu súborov Cookies zamedziť vhodným nastavením svojho prehliadača. Navyše majú možnosť zabrániť spoločnosti Google analyzovať a spracúvať údaje zo súborov Cookies vzťahujúce sa na využívanie našich online služieb. Jeden zo spôsobov je odvolanie svojho súhlasu s budúcim účinkom stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Tento doplnok zabraňuje zhromažďovaniu údajov generovaných súborom Cookies a súvisiacich s Vaším používaním webovej stránky (vrátane Vašej adresy IP) a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google. Ako alternatívu k doplnku prehliadača môžete kliknutím na tento odkaz zabrániť, aby Google Analytics v budúcnosti nezhromažďoval údaje na tomto webe. Na Vaše zariadenie sa pre tento účel uloží tzv. Opt-Out-Cookie súbor. Ak v budúcnosti vymažete Cookies z Vášho zariadenia (vymaže sa aj tento Opt-Out-Cookie), budete požiadaní o opätovný súhlas so spracúvaním Vašich údajov na tejto stránke. 

Bližšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Google a o možnostiach nastavenia prehliadača a vyjadrenia nesúhlasu nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: policies.google.com/technologies/ads Ako aj v nastaveniach reklám spoločnosti Google: adssettings.google.com/authenticated. Osobné údaje používateľov budú po uplynutí doby 14 mesiacov vymazané alebo anonymizované.

Vytváranie cieľových skupín pomocou Google Analytics

Pomocou služby Google Analytics zobrazujeme reklamy umiestnené v rámci reklamných služieb spoločnosti Google a jej partnerov iba tým používateľom, ktorí prejavili záujem o našu ponuku online alebo o konkrétne charakteristiky (napr. Záujmy o určité témy alebo produkty založené na navštívenej stránke). Webové stránky určené), ktoré prenášame do spoločnosti Google (tzv. Remarketing alebo publikum Google Analytics). Prostredníctvom remarketingového publika chceme tiež zaistiť, aby naše reklamy zodpovedali potenciálnemu záujmu používateľov.

Google AdWords a meranie konverzií

Na základe našich oprávnených záujmov, t. j. záujmov na analýze, optimalizácii a hospodárnej prevádzke našich online služieb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR využívame služby spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google).

Spoločnosť Google je certifikovaná dohodou Privacy shield, čím garantuje dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov platných v Európe. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Využívame online marketingovú funkciu Google AdWords, aby sme mohli v rámci siete Google umiestňovať vlastnú reklamu (napr. vo výsledkoch vyhľadávania, vo videách, na webstránkach a pod.). Chceme tým dosiahnuť, aby sa naša reklama zobrazovala takým používateľom, ktorí by o ňu mohli mať záujem. Toto nám umožňuje zobrazovať reklamu na a v rámci našich online služieb cielenejšie, aby zodpovedala len potenciálnym záujmom používateľov. Ak sa napr. používateľovi budú zobrazovať reklamy na produkty, o ktoré prejavil záujem na inej stránke, hovoríme tu o tzv. remarketingu. Za týmto účelom sa po načítaní našej a aj iných webstránok, na ktorých funguje reklamná sieť Google, aktivuje špeciálny kód Google a do obsahu stránky sa zakomponujú tzv. remarketingové tagy (neviditeľné grafiky / kódy označované aj pojmom Web Beacons). Ich pomocou sa do daného zariadenia uloží súbor Cookie (miniatúrny súbor). Do tohto súboru sa ukladajú informácie o tom, ktoré stránky používateľ navštívil, o aké obsahy sa zaujímal a na aké ponuky klikol. Ďalej aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, referenčnej stránke, čase návštevy stránky, ale aj iné údaje súvisiace s používaním online služby. Namiesto Cookies môžu byť použité aj iné porovnateľné technológie. Ďalej obdržíme aj tzv. konverzný súbor Cookie. Informácie zhromaždené pomocou súborov Cookies umožňujú spoločnosti Google zostaviť pre nás konverzné štatistiky. Dozvieme sa z nich však len anonymizované číslo, koľko používateľov celkovo kliklo na našu reklamu a skočili tak na stránku označenú tzv. conversion-tracking-tagom. Nezískame však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné identifikovať konkrétnych používateľov. Údaje používateľov sa v rámci reklamnej siete Google spracúvajú v pseudonymizovanej forme, t.j. Google neukladá a nespracúva napr. mená alebo e-mailové adresy používateľov, ale relevantné údaje zo súborov Cookies v rámci pseudonymných používateľských profilov. To znamená, že z pohľadu Google nie sú spracúvané a zobrazované údaje konkrétnej osoby, ale majiteľa súboru Cookie, bez ohľadu na to, kto týmto majiteľom je. Neplatí to v prípade, ak používateľ udelí spoločnosti Google výslovné právo spracúvať jeho údaje bez procesu pseudonymizácie. Informácie zhromaždené o používateľovi sú sprostredkované spoločnosti Google a uložené na jej serveroch v USA. Bližšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Google a o možnostiach nastavenia prehliadača a vyjadrenia nesúhlasu nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: policies.google.com/technologies/ads Ako aj v nastaveniach reklám spoločnosti Google: adssettings.google.com/authenticated

Online prezentácia v sociálnych médiách

Prezentujeme našu firmu online v rámci sociálnych sietí a platform a takýmto spôsobom aktívne komunikujeme so zákazníkmi, záujemcami a používateľmi a informujeme ich o našich službách. Pri využívaní jednotlivých sociálnych sietí a platform platia obchodné podmienky a zásady spracúvania osobných údajov toho ktorého prevádzkovateľa. Pokiaľ naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov nestanovuje inak, spracúvame údaje používateľov, ktorí komunikujú s našou spoločnosťou na sociálnych sieťach a platformách (napr. prispievajú do našich online prezentácií alebo nám posielajú správy).

Využívanie služieb a obsahov tretích strán

Na základe našich oprávnených záujmov, t. j. záujmov na analyzovaní, optimalizovaní a hospodárnom prevádzkovaní našich online služieb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR využívame ponuky obsahov a služieb tretích strán za účelom zakomponovania týchto obsahov a služieb, ako napr. videí alebo typov písma, (ďalej len obsahov) do našich vlastných online služieb. Vyžaduje si to však, aby mali poskytovatelia týchto služieb prístup k IP adresám našich používateľov, keďže bez IP adresy by nemohli daný obsah odoslať do prehliadača konkrétneho používateľa. Prenos IP adresy je preto nevyhnutný na zobrazovanie daného obsahu. Našou snahou je využívať iba obsahy takých poskytovateľov, ktorí využívajú IP adresy používateľov výlučne na poskytovanie externého obsahu. Tretie strany môžu využívať na štatistické alebo marketingové účely aj neviditeľné grafiky, tzv. pixel tags (známe aj ako Web beacons). Vďaka nim je možné vyhodnocovať rôzne informácie, napr. o navštevovaní tejto webstránky. Pseudonymizované informácie môžu byť ďalej ukladané do používateľovho zariadenia ako súbory Cookies, ktoré obsahujú rôzne informácie o používanom internetovom prehliadači, operačnom systéme, referenčných webstránkach, čase návštevy stránky ako aj iné informácie o využívaní našich online služieb a zároveň ich prepájajú aj s informáciami z iných zdrojov.

Youtube

Využívame videá z platformy Youtube od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated.

Máte otázky, alebo potrebujete pomoc? Radi Vám pomôžeme!