Všeobecné obchodné podmienky

1. Rozsah pôsobnosti a základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť AfB Slovakia s. r. o. registrovaný sociálny podnik, IČO: 52165701, so sídlom: Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46982/T ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „AfB Slovakia s. r. o.“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom alebo podnikateľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke https://www.afb-group.sk v sekcii O nás

Nasledujúce zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky spotrebiteľov a podnikateľov prostredníctvom nášho online obchodu. 

Základné pojmy: 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. 

Spotrebiteľomje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi platnými v Slovenskej republike. V prípade sporu sa budú zmluvné strany riadiť právom Slovenskej republiky. 

Podnikateľom sa rozumie:  

 • osoba zapísaná v obchodnom registri, 
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 

 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 

 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Pre bližšie informácie pre podnikateľov nás kontaktujte na: Podpora@afb-group.sk poprípade pozri bod 8. Všeobecných obchodných podmienok.  

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi platnými v Slovenskej republike. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. V prípade sporu sa budú zmluvné strany riadiť právom Slovenskej republiky. 

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a dokument Spôsoby dopravy, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Odkaz na VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu. 

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. 

Pokiaľ ide o podnikateľov, tieto podmienky sa vzťahujú aj na budúce obchodné vzťahy bez toho, aby sme sa na ne museli znovu odvolávať. Ak podnikateľ používa protichodné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky, ich platnosť sa týmto zamieta; stávajú sa súčasťou zmluvy, iba ak sme s tým výslovne súhlasili. 

Tovar je výrobok, vec, ktorý/á sa k spotrebiteľovi dostáva prostredníctvom trhu a je určená na predaj. V tomto prípade platí, že záručná doba je 24 mesiacov. 

Repasovaný a Použitý tovar je použitá vec, ktorá sa k spotrebiteľovi dostáva prostredníctvom trhu a je určená na predaj. V tomto prípade platí, že záručná doba je 12 mesiacov. 

Oznámenie reklamácie – je spôsob, ktorým kupujúci oznámi predávajúcemu Reklamáciu tovaru/služby formou „Reklamačného formulára“ – ktorý je vlastnoručne podpísaný kupujúcim (tento sa nachádza na stránke https://afbshop.sk/Informacie-o-nakupe/Vratenie-Reklamacia/ pod názvom Formulár pre vrátenie tovaru). Reklamáciu je možné oznámiť aj emailom na: Podpora@afb-group.sk Oznámenie je prvotným krokom aby mohol predávajúci prijať reklamáciu.

Prijatie reklamácie – nastáva v čase kedy sa reklamovaný tovar dostal do „manipulačnej zóny pôsobnosti predávajúceho“ t. j. kedy bol vrátený tovar doručený predávajúcemu. Povinnosť doručenia sa splní, len ak predávajúci reklamovaný tovar prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil kupujúcemu ako nedoručiteľný, alebo ak doručenie reklamovaného tovaru bolo zmarené konaním alebo opomenutím predávajúceho. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak predávajúci prijatie písomnosti odmietne.

2. Zmluvný partner, uzavretie zmluvy 

Kúpna zmluva sa uzatvára so spoločnosťou  AfB Slovakia s. r. o. 

Identifikačné údaje predávajúceho: 

Obchodné meno:                                 AfB Slovakia s. r. o. registrovaný sociálny podnik
zapísaná v:                                            Obchodnom registri SR, Okresným súdom Trnava
Oddiel:                                                   Sro, Vložka číslo: 46982/T 
Sídlo:                                                     Strojárenská 1C, 917 02 Trnava Slovenská republika 
IČO:                                                       52 165 701 
IČDPH:                                                  SK2120935245
                                  podľa §4 
Zastúpená:                                            Marek Antoňák - konateľ, Paul Cvilak - konateľ 
Tel.:                                                       +421 33 553 2222 
e-mail:                                                   info@afb-group.sk 

Reklamácie: 
Tel.:                                                       +421 33 553 2222 
e-mail:                                                   podpora@afb-group.sk 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky (zobrazenie výrobkov v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg), kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom e-maile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. 

Kedy s nami spotrebiteľ uzavrie zmluvu, závisí od spôsobu platby, ktorý si vyberie: 

Platba prevodom na bankový účet 

Vašu objednávku prijímame zaslaním vyhlásenia o prijatí osobitným e-mailom do dvoch dní, v tomto e-maile Vám zašleme naše bankové údaje a ďalšie inštrukcie. Nákup pre túto metódu platby je obmedzený na hodnotu 1000€ na jednu objednávku.

Platba prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty 

S odoslaním objednávky nám zašlete aj údaje o kreditnej alebo debetnej karte. Po potvrdení Vašej totožnosti ako legitímneho držiteľa karty požiadame spoločnosť, ktorá vydala Vašu kreditnú kartu, aby iniciovala platobnú transakciu, čím bude Vaša objednávka z našej strany prijatá. 

Dobierka 

Platba prostredníctvom dobierky. Peniaze zaplatíte až pri prevzatí tovaru priamo kuriérskej službe. Táto služba je dodatočne spoplatnená sumou 4 € v rámci Slovenskej a 5 € v rámci Českej republiky. Platiť môžete v hotovosti, ale aj kreditnou kartou. Nákup pre túto metódu platby je obmedzený na hodnotu 1000€ na jednu objednávku.

PayPal 

V procese nákupu budete presmerovaní na webovú stránku PayPal, kde zadáte svoje platobné údaje a potvrdíte príkaz na úhradu Vašej objednávky v našom obchode. Náš online obchod následne požiada PayPal o začatie platobnej transakcie, potom bude Vaša objednávka z našej strany prijatá.  

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. 

Pokiaľ je s tovarom poskytovaný akýkoľvek darček, ktorý kupujúci nevyužije, je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho vopred a informovať ho, že o darček nemá záujem. V takomto prípade bude kupujúcemu predaný tovar bez tohto darčeka. Pokiaľ sa tak nestane, kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný tento darček vrátiť. 

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. 

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. 

Ak sú kupujúcim – spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.  

3. Jazyk v ktorom je zmluva napísaná, jazyk v ktorom bude zmluva uchovávaná  

Jazyk pre uzavretie zmluvy, je slovenčina. 

Text zmluvy uložíme a e-mailom Vám pošleme údaje o objednávke a naše zmluvné podmienky. Z bezpečnostných dôvodov text zmluvy už nebude prístupný na internete. 

4. Dodacie podmienky 

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. 

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby. 

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou. 

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi. 

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca. 

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. 

Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu. 

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke. 

Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného v AfB Slovakia s. r. o. dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu. Pokiaľ kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, potom je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto jednanie môže mať taktiež trestnoprávne následky. 

Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti. 

Toto ustanovenie VOP sa týka taktiež elektronického obsahu, ktorý AfB Slovakia s. r. o. poskytla kupujúcemu ako dar. 

Doručenie je uskutočnené v súlade s možnosťami a podmienkami na stránke Spôsoby dopravy

5. Bezpečnosť spracovania osobných údajov 

Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov kupujúceho zo strany AfB Slovakia s. r. o. sa použijú podmienky ochrany osobných údajov. 

6. Ceny 

Všetky ceny sú zmluvné. V online e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.  

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému AfB Slovakia s. r. o., je AfB Slovakia s. r. o. oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. V takomto prípade predávajúci informuje kupujúceho o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:  

 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu), 

 • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic, 

 • zľava tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom. 

AfB Slovakia s. r. o. upozorňuje, že informačný systém AfB Slovakia s. r. o. uvádza aj u tovaru so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený, alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru, je preto kupujúci povinný kontaktovať AfB Slovakia s. r. o. a informáciu o správnosti ceny si overiť. 

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. 

Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby/licencie, za ktorú predmetný tovar/službu/licenciu AfB Slovakia s. r. o. ponúkala bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.  

AfB Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude kupujúci informovaný. 

Ďalej si AfB Slovakia s. r. o. vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami. Spravidla ide o prípady, keď: 

 • zľavový poukaz je použitý na iný tovar, než na ten, pre ktorý bol určený, 

 • zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, a to aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo vyslovene zakázané, 
 • zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálnu stanovenú cenu, 

 • AfB Slovakia s. r. o. zistí, že zľavový poukaz bol už použitý. 

7. Objednanie tovaru/služby/licencie 

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami spojenými s objednaním a dodaním tovaru/služby/licencie. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru/služby/licencie.  

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. 

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť, a zároveň kupujúci berie na vedomie, že je AfB Slovakia s. r. o. oprávnená požadovať mimo iné o vydanie bezdôvodného obohatenia. 

Kupujúci podnikateľ je pri objednaní tovaru/služby v režime B2B - Business-to-Business. Tento režim je vylúčený z poskytovania tovarov/služieb cez e-shop. Kupujúci podnikateľ berie na vedomie, že dopytované tovary a služby sú zadávané predávajúcemu na priamo formou objednávky a to buď formou e-mailu na adresu: podpora@afb-group.sk, alebo telefonicky: +421 33 553 2222 

Režim B2B - Business-to-business sa vyznačuje benefitmi, akými sú napríklad: 

 • zadaním zákazky na priamo mimo verejného obstarania (orgány štátnej správy a samosprávy), 
 • použitím zákazky vo forme náhradného plnenia – povinnosti zamestnávať ľudí so zdravotným znevýhodnením (zamestnávatelia zamestnávajúci 20 a viac zamestnancov), 

 • možnosťou fakturácie so zníženou DPH. 

8. Platby a platobné podmienky 

V našom obchode sú v zásade dostupné nasledovné spôsoby platby: 

Platba prevodom na bankový účet 

Ak si vyberiete platbu vopred, zašleme Vám naše bankové údaje v samostatnom e-maile spolu s údajmi o cene a inštrukciami a tovar doručíme po prijatí platby. Nákup pre túto metódu platby je obmedzený na hodnotu 1000€ na jednu objednávku.

Platba prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty 

S odoslaním objednávky, nám zašlete aj podrobnosti o svojej kreditnej alebo debetnej karte. Po potvrdení Vašej totožnosti ako legitímneho držiteľa karty sa platobná transakcia uskutoční automaticky a suma sa odpíše z Vášho účtu. 

Dobierka 

Platba prostredníctvom dobierky. Peniaze zaplatíte až pri prevzatí tovaru priamo kuriérskej službe. Táto služba je dodatočne spoplatnená sumou 4 € v rámci Slovenskej a 5 € v rámci Českej republiky. Platiť môžete v hotovosti, ale aj kreditnou kartou. Nákup pre túto metódu platby je obmedzený na hodnotu 1000€ na jednu objednávku.

PayPal 

V procese objednávania budete presmerovaní na webovú stránku PayPal. Aby ste mohli zaplatiť pomocou stránky PayPal, musíte byť na tejto stránke už zaregistrovaný alebo musíte najskôr vykonať registráciu, následne musíte overiť svoje prístupové údaje a potvrdiť príkaz na úhradu Vašej objednávky v našom obchode. Náš online obchod následne požiada PayPal o vykonanie platobnej transakcie. Platobnú transakciu PayPal následne automaticky uskutoční. Ďalšie informácie dostanete počas samotného procesu nákupu. 

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. 

AfB Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia. 

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky. 

V prípade platby platobnou kartou na pobočke je kupujúci povinný chrániť údaje na svojej platobnej karte a zakryť svoj PIN kód. 

9. Výhrada vlastníctva 

Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia. Pre podnikateľov platí aj nasledovné: Vyhradzujeme si vlastníctvo tovaru až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok z prebiehajúceho obchodného vzťahu.  

Tovar s výhradou vlastníctva môžete ďalej predávať pri bežnom podnikaní; Všetky pohľadávky z takéhoto ďalšieho predaja nám vopred postupujete vo výške účtovanej čiastky – bez ohľadu na prípadné spojenie alebo zmiešanie tovaru s výhradou vlastníctva s novými časťami - a my toto postúpenie akceptujeme. Stále máte oprávnenie na vymáhanie pohľadávok, v prípade nesplnenia platobných povinností, si však tieto pohľadávky môžeme vymáhať sami. 

10. Poškodenie pri preprave 

Na spotrebiteľov sa vzťahuje nasledovné: 

Ak sa tovar dodá so zjavným poškodením pri preprave, nahláste takéto chyby dodávateľovi čo najskôr a ihneď nás kontaktujte. Nenahlásenie reklamácie nemá na Vaše právne nároky a ich uplatnenie (záruka) žiadne ďalšie dôsledky. Pomáhajú nám však uplatniť si svoje vlastné nároky voči dopravcovi alebo dopravnému poisteniu. 

Na podnikateľov sa vzťahuje nasledovné: 

Riziko náhodného zničenia a náhodného poškodenia prechádza na Vás, akonáhle sme zásielku doručili zasielateľovi (kuriér), dopravcovi alebo osobe či inštitúcii, ktorá je zodpovedná za odoslanie zásielky. Obchodníci majú povinnosť preskúmať zásielku a nahlásiť chyby predávajúcemu a to bezodkladne pri prebratí zásielky. Ak nám neoznámite existujúce nedostatky na zásielke, považuje sa tovar za prebratý a doručený riadne a včas bez závad, ibaže by sa jednalo o vadu, ktorá nebola zistiteľná počas kontroly. To neplatí pri úmyselne skrytých vadách. 

11. Záruka  

Pokiaľ nie je ďalej výslovne dohodnuté inak, platí zákonná zodpovednosť za vady. 

Pri kúpe použitého tovaru spotrebiteľmi platí, že kupujúci a predávajúci sa dohodli na záručnej dobe 12 mesiacov. Ak sa chyba vyskytne  po uplynutí jedného roka t. j. 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov od dodania tovaru, sú nároky z chýb vylúčené. Pre chyby, ktoré sa vyskytnú do jedného roka od dodania tovaru, je možné uplatniť tieto nároky v zákonnej premlčacej lehote dvoch rokov od dodania tovaru.  

Pri kúpe softwaru platí, že sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškrabané apod.). Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu softwaru.

Za vadu veci sa považuje neexistencia takej vlastnosti veci, ktorá sa u veci určitého druhu a veku všeobecne predpokladá a v dôsledku ktorej je možnosť využitia veci podstatne znížená. Za vadu nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy veci, že jej životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia (napríklad pri batérii). V tomto prípade záruka kupujúcemu zabezpečuje, že môže vec kedykoľvek v záručnej dobe použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci alebo technickej normy alebo ktorá je na nej vyznačená ako doba životnosti (funkcie). 

Pre podnikateľov je premlčacia doba pre nároky z chýb novo vyrobených položiek jeden rok t. j. 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov od prevodu rizika.  Zákonné premlčacie lehoty pre nárok na regres podľa § 391  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov  zostávajú nedotknuté. 

Za smerodajné údaje o stave, kvalite a funkčnosti tovaru pre podnikateľov platia nami poskytnuté informácie a výrobcov popis tovaru, ktoré sú súčasťou zmluvy; nenesieme žiadnu zodpovednosť za verejné vyhlásenia výrobcu alebo iné reklamné vyhlásenia. 

Ak má dodaný tovar vadu, plnenie poskytujeme na základe nášho výberu najprv odstránením chyby alebo dodaním bezchybného tovaru. 

Vyššie uvedené obmedzenia a skrátené termíny sa nevzťahujú na nároky z dôvodu škody spôsobenej nami, našimi zákonnými zástupcami alebo zástupcami 

 • pri škodách na živote alebo na zdraví, 

 • v prípade úmyselného alebo hrubého zanedbania povinnosti, ako aj podvodu,  

 • v prípade porušenia podstatných zmluvných povinností, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne vykonanie zmluvy a na dodržanie ktorých sa môže zmluvný partner pravidelne spoľahnúť (kardinálne povinnosti), 

 • ako súčasť záručného prísľubu, ak je dohodnutý, 
 • pokiaľ je rozsah pôsobnosti zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku otvorený.  

Informácie o prípadných dodatočných zárukách a ich presných podmienkach nájdete tak pri produkte, ako aj na stránkach na to určených v našom internetovom obchode. 

Zákaznícky servis: V prípade otázok a sťažností sa môžete obrátiť na naše zákaznícke služby v pracovné dni od 9:00 do 16:00 na telefónnom čísle +421 33 553 2222 a e-mailom na adrese podpora@afb-group.sk

12. Zodpovednosť 

Za škody spôsobené nami, našimi zákonnými zástupcami alebo výpomocnými pracovníkmi spoločnosti vždy zodpovedáme bez obmedzenia 

 • pri škodách na živote alebo na zdraví,  

 • v prípade úmyselného alebo hrubého zanedbania povinnosti, 

 • v prípade záručného prísľubu, ak bolo dohodnuté, alebo 

 • pokiaľ je rozsah pôsobnosti zákona o zodpovednosti za škodu spôsobený výrobkom otvorený. 

V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne vykonanie zmluvy a na dodržanie ktorých sa môže zmluvný partner pravidelne spoľahnúť (kardinálne povinnosti) z dôvodu miernej nedbanlivosti zo strany našej, našich právnych zástupcov alebo výpomocnými pracovníkmi spoločnosti, je zodpovednosť vo výške, ktorá bola v čase uzavretia zmluvy dohodnutá ako suma predvídateľnej škody, ktorej výskyt sa musí zvyčajne očakávať. Okrem toho sú vylúčené nároky na náhradu škody. 

13. Riešenie sporov 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).  

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.  

Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

Bližšie informácie o riešení alternatívnych sporov nájdete na: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1  

14. Dodacie podmienky 

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania: 

 • osobný odber, 
 • zasielanie prepravnou službou, 

 • zasielanie kuriérom (po Slovensku), 

 • zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu. 

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému AfB Slovakia s. r. o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.  

Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete tu.

15. Záručné podmienky 

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. 

16. Záverečné ustanovenia 

Prípadné spory medzi AfB Slovakia s. r. o. a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na AfB Slovakia s. r. o. pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr, ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu. 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní. Strany môžu vylúčiť použitie tohto Dohovoru alebo, s výnimkou č. 12, ktoréhokoľvek jeho ustanovenia alebo jeho účinky zmierniť. Pozri bližšie Viedenský dohovor (CISG). 

Kontaktnou e-mailovou adresou AfB Slovakia s. r. o. je podpora@afb-group.sk.   

Tieto VOP sú platné a účinné od 01.06.2021 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. 

Ak ste podnikateľom, uplatňuje sa pre Vás slovenské právo, s výnimkou predajného práva OSN.  

Ak ste obchodníkom v zmysle slovenského obchodného zákonníka, verejnoprávnou právnickou osobou alebo verejným špeciálnym fondom, výlučným miestom jurisdikcie pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim je miesto podnikania AfB Slovakia s. r. o. 

17. Orgán Dozoru: 

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj  
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1  
Odbor výkonu dozoru     
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23      
Kontaktujte nás pomocou formuláru  

Stránkové dni a hodiny pre verejnosť na inšpektorátoch SOI:

Pondelok:        08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda:     08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Piatok:     08:00 – 12:00 13:00 – 15:00


Nezodpovedáme za aktuálne údaje dozorného orgánu ani za aktuálnosť, či zmenu otváracích hodín. Najaktuálnejšie informácie nájdete na: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

 

 

Máte otázky, alebo potrebujete pomoc? Radi Vám pomôžeme!