Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Rozsah pôsobnosti

Nasledujúce zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky spotrebiteľov a podnikateľov prostredníctvom nášho online obchodu.

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právne úkony na účely, ktoré nie sú prevažne ich obchodnou alebo nezávislou profesionálnou činnosťou. Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba alebo právny partner, ktorý koná v rámci právneho úkonu pri výkone svojej obchodnej alebo nezávislej odbornej činnosti.

Pokiaľ ide o podnikateľov, tieto podmienky sa vzťahujú aj na budúce obchodné vzťahy bez toho, aby sme sa na ne museli znovu odvolávať. Ak podnikateľ používa protichodné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky, ich platnosť sa týmto zamieta; stávajú sa súčasťou zmluvy, iba ak sme s tým výslovne súhlasili.

2. Zmluvný partner, uzavretie zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára so spoločnosťou AfB Arbeit für Behinderte gemeinnützige Gesellschaft mitbeschränkter Haftung.

Zobrazenie výrobkov v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Naše výrobky môžete pridať do nákupného košíka bez záväzku a svoj výber a zadané údaje upraviť kedykoľvek pred odoslaním záväznej objednávky v rámci tu popísaného objednávkového procesu. Kliknutím na tlačidlo objednávky zadáte záväznú objednávku na tovar obsiahnutý v nákupnom košíku. Potvrdenie prijatia Vašej objednávky bude zaslané e-mailom ihneď po odoslaní objednávky.

V prípade objednaných služieb alebo digitálnych produktov (napríklad zakúpenie samotného predĺženia záruky na zariadenie, softvéru na stiahnutie, digitálneho licenčného kľúča atď.) sa kúpna zmluva uzatvára nami zaslaným potvrdením objednávky.

Uložíme text zmluvy a e-mailom vám zašleme údaje o objednávke a naše obchodné podmienky. Z bezpečnostných dôvodov text zmluvy už nie je prístupný cez internet.

3. Jazyk v ktorom je zmluva napísaná, jazyk v ktorom bude zmluva uchovávaná

Jazyk pre uzavretie zmluvy je slovenčina.

Text zmluvy uložíme a e-mailom Vám pošleme údaje o objednávke, spolu s našimi zmluvnými podmienkami. Z bezpečnostných dôvodov text zmluvy už nebude prístupný na internete.

4. Dodacie podmienky

Pre dopravu v rámci Európy využívame výhradne služby spoločnosti Deutsche Post DHL Group a jej partnerov (pre Slovensko je to aktuálne spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o.). Na sledovanie zásielky Vám doporúčame použiť systém sledovania zásielok na domovskej stránke DHL - https://www.dhl.de/en/privatkunden/dhl-sendungsverfolgung.html. Pokiaľ ste neobdržali číslo na sledovanie Vašej zásielky, prosím kontaktujte naše zákaznícke služby e-mailom na adrese Podpora@afbshop.sk.

Do nasledovných krajín sa dodcie služby neposkytujú: 

Albánsko

Monako

Švajčiarsko

Andorra

Čierna Hora

Srbsko

Bosna-Herzegovina

Nórsko

Ukrajina

Lichtenštajnsko

Rusko

Bielorusko

Moldavsko

San Maríno

Vatikán

 

Ak ste tovar nedostali do týždňa od zaslania potvrdenia objednávky na Váš e-mail, kontaktujte priamo naše zákaznícke služby v pracovné dni od 9:00 do 16:00 na telefónnom čísle +421 33 553 2222 a e-mailom na adrese Podpora@afbshop.sk.

Doručujeme zdarma v rámci Slovenska, ak je hodnota kúpeného tovaru nad 199,- €. Pri tovare nižšej hodnoty Vám bude účtovaná preprava v hodnote 4,90 €.    

5. Platba

V našom obchode sú v zásade dostupné nasledovné spôsoby platby:

Platba prevodom na bankový účet

Ak si vyberiete platbu vopred, zašleme Vám naše bankové údaje v samostatnom e-maile, Tovar Vám bude odoslaný až po prijatí platby na náš účet.

Platba kreditnou kartou

Pri vytváraní objednávky musíte zadať údaje z Vašej kreditnej karty. Po úsešnom zadaní údajov sa platobná transakcia uskutoční automaticky a z Vašej karty sa zaplatí dohodnutá suma za objednávku.

PayPal

V procese objednávania budete presmerovaní na webovú stránku PayPal. Aby ste mohli zaplatiť pomocou stránky PayPal, musíte byť na tejto stránke už zaregistrovaní alebo musíte najskôr vykonať registráciu, následne musíte overiť svoje prístupové údaje a potvrdiť príkaz na úhradu Vašej objednávky v našom obchode. Náš online obchod následne požiada PayPal o vykonanie platobnej transakcie. Platobnú transakciu PayPal následne automaticky uskutoční. Ďalšie informácie dostanete počas samotného procesu nákupu.

6. Výhrada vlastníctva

Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia. Pre podnikateľov platí aj nasledovné: Vyhradzujeme si vlastníctvo tovaru až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok z prebiehajúceho obchodného vzťahu. Tovar s výhradou vlastníctva môžete ďalej predávať pri bežnom podnikaní, pohľadávky z takéhoto predaja nám vopred postupujete vo výške účtovanej čiastky – bez ohľadu na prípadné spojenie alebo zmiešanie tovaru s výhradou vlastníctva s inou vecou (tovarom či službou). Stále máte oprávnenie na vymáhanie pohľadávok. V prípade nesplnenia platobných povinností, si však tieto pohľadávky môžeme vymáhať aj sami.

7. Poškodenie pri preprave

Na spotrebiteľov sa vzťahuje nasledovné:

Ak sa tovar dodá so zjavným poškodením pri preprave, nahláste takéto chyby dodávateľovi čo najskôr a ihneď nás kontaktujte. Nenahlásenie reklamácie nemá na Vaše právne nároky a ich uplatnenie (záruka) žiadne ďalšie dôsledky. Pomáhajú nám však uplatniť si svoje vlastné nároky voči dopravcovi alebo dopravnému poisteniu.

Na podnikateľov sa vzťahuje nasledovné:

Riziko náhodného zničenia a náhodného poškodenia prechádza na Vás, akonáhle sme zásielku doručili zasielateľovi (kuriér), dopravcovi alebo osobe či inštitúcii, ktorá je zodpovedná za odoslanie zásielky. Obchodníci majú povinnosť preskúmať zásielku a nahlásiť podľa § 377 HGB. Ak nám neoznámite existujúce nedostatky na zásielke, považuje sa tovar za prebratý, ibaže by sa jednalo o vadu, ktorá nebola zistiteľná počas kontroly. To neplatí pri úmyselne skrytých vadách.

8. Záruka

Pokiaľ nie je ďalej výslovne dohodnuté inak, platí zákonná zodpovednosť za vady.

Pri kúpe použitého tovaru spotrebiteľmi platí: ak sa chyba vyskytne po uplynutí jedného roka od dodania tovaru, sú nároky na reklamáciu vylúčené. Pre chyby, ktoré sa vyskytnú do jedného roka od dodania tovaru, je možné uplatniť nárok na reklamáciu v rámci zákonnej premlčacej doby dvoch rokov od dodania tovaru.

Pre podnikateľov je premlčacia doba pre nároky na reklamáciu pri novo vyrobených veciach jeden rok od prevzatia tovaru (tzv. prevzatia rizika -  Gefahrübergang). Predaj použitého tovaru sa uskutočňuje s vylúčením akejkoľvek záruky. Zákonné premlčacie lehoty pre nárok na reklamáciu podľa § 445a BGB zostávajú nemenné.

Za smerodajné údaje o stave, kvalite a funkčnosti tovaru sa pre podnikateľov považujú nami poskytnuté informácie a popis tovaru jeho výrobcom, ktoré sú súčasťou zmluvy; nenesieme žiadnu zodpovednosť za verejné vyhlásenia výrobcu alebo iné reklamné vyhlásenia. Ak má dodaný tovar vadu, plníme reklamáciu voči podnikateľom v prvom rade odstránením vady na tovare, alebo dodaním iného bezchybného tovaru.

Vyššie uvedené obmedzenia a skrátené termíny sa nevzťahujú na reklamácie z dôvodu škody spôsobenej nami, našimi zákonnými zástupcami alebo výpomocnými pracovníkmi v prípade:

• škody na živote alebo na zdraví,

• úmyselného alebo hrubého zanedbania povinnosti, ako aj podvodu,

• porušenia podstatných zmluvných povinností, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne vykonanie zmluvy a na dodržanie ktorých sa môže zmluvný partner pravidelne spoľahnúť (kardinálne povinnosti),

• ak sú súčasťou záručného prísľubu, ak je dohodnutý,

• pokiaľ je aplikovateľný rozsah pôsobnosti zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku. 

Informácie o nami poskytovanej záruke:

Akú záruku poskytujeme ?

Záruka, ktorú naša spoločnosť vždy poskytuje, je dobrovoľná 12 mesačná záruka. 

Kto dostáva našu dobrovoľnú záruku?

Záruka alebo záručné služby sa poskytujú výlučne nášmu pôvodnému kupujúcemu a nemožno ich previesť na tretie strany.

Ako dlho trvá naša dobrovoľná záruka?

Pri každom nákupe na stránke www.afbshop.sk od nás získate dobrovoľnú 12-mesačnú záruku na Váš produkt. Záruka platí od dátumu vystavenia faktúry z našej strany. Máte tiež možnosť predĺžiť si nami poskytovanú záruku vďaka spoplatnenej službe "Rozšírenie záruky" na 24 alebo 36 mesiacov. Na našu predĺženú záruku sa vzťahujú rovnaké podmienky, ako na nami poskytovanú dobrovoľnú 12 mesačnú záruku.

Navštívte odkaz: https://www.afbshop.sk/prislusenstvo

Na nami vykonanú opravu / prácu / výmenu Vám automaticky poskytneme 2 týždňovú dobrovoľnú záruku 2 týždne, ktorá nadobudne platnosť od odovzdania / doručenia tovaru k Vám, táto záruka nezávisí od Vašej pôvodnej záručnej doby. Vaša pôvodná záručná doba sa nami vykonanou činnosťou / opravou v zmysle záručnej lehoty z našej strany nepredlžuje.

Dôležité: Pre uplatnenie záruky, musí byť Váš výrobok prijatý v našej pobočke ešte počas plynutia záručnej doby (záruky). Predbežné oznámenie o uplatení si záruky z Vašej strany (pred prijatím výrobku na našu pobočku) nie je pre uplatnenie záruky dostatočné.

Záruka na Váš produkt garantovaná výrobcom produktu, ak je ešte predmetná záruka výrobcu v platnosti, nie je ovplyvnená skončením našej dobrovoľnej záruky. Uplatnenie si záruky priamo u výrobcu produktu musí byť vykonané priamo medzi Vami a výrobcom. Táto situácia nastáva napríklad pri produktoch, ktoré majú zo zákona / od výrobcu záruku 24 mesiacov (jedná sa o nový produkt) a nami posktytovaná dobrovoľná 12 mesačná záruka skončí, vtedy má produkt stále 12 mesačnú záruku, ktorú je nutné uplatniť u výrobcu produktu.

Čo je vylúčené z našej dobrovoľnej záruky?

Softvér, opotrebiteľné diely, ako sú batérie a mechanické poškodenie, ako aj poškodenie spôsobené nedbalosťou.

Na čo by ste si mali dať pozor pri uplatnení si záruky?

Ak ste produkt zablokovali pomocou hesla, kódu PIN, cloudového zámku atď. musia byť tieto zablokovania odstránené, alebo nám musia byť zverené Vaše prístupové údaje, pretože inak uplatnenie záruky bohužiaľ nie je možné a tovar Vám bude zaslaný / odovzdaný späť.

Na uplatnenie záruky taktiež potrebujeme všetky súčasti dodávky, ktorú ste po kúpe obdržali vynímajúc faktúru, dodací list, prípadne servisnú knižku AfB, návod na preklad do slovenčiny a obalový materiál.

Nezabudnite zálohovať svoje údaje a programy, za Vaše programy alebo údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Zašlite prosím / odovzdajte iba príslušenstvo / tovar, ktorý bol zahrnutý v súčasťou dodávky rámci Vášho nákupu u nás, pretože nepreberáme zodpovednosť za žiadne ďalšie príslušenstvo.

Čo treba brať do úvahy pri veciach, ktoré prichádzajú do styku s telesnými tekutinami?

Ak sa jedná o tento typ výrobku, musí byť absolútne vyčistený. V opačnom prípade nemôže dôjsť k uplatneniu záruky.

Ako Vám nahlásim reklamáciu na tovar z online obchodu ?

Prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis e-mailom s Vašou požiadavkou spolu s číslom objednávky (4000xxx) alebo číslom faktúry (RDE-): Podpora@afbshop.sk

Nezabudnite vo Vašej správe uviesť stručný popis poruchy a tiež Vaše telefónne číslo pre prípadné otázky počas opravy, aby ste tak skrátili čas spracovania.

Následne je pri produktoch, ktoré majú aktívne zablokovanie prístupu, napríklad heslo / PIN atď. zaslať nám aj tieto informácie, pretože inak nie je uplatnenie záruky v mnohých prípadoch možné. Nezabudnite zálohovať svoje údaje a programy, za Vaše programy alebo údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Hneď ako dostaneme Váš e-mail s potrebnými informáciami, dostanete všetky príslušné informácie potrebné na odoslanie Vašej zásielky k nám.

Čo sa stane po prijatí tovaru v našej spoločnosti?

Oprava / uplatenenie záruky prebehne zvyčajne do 8 - 12 pracovných dní od nášho prijatia tovaru, záleží od poškodenia tovaru a dostupnosti náhradných dielov. Ak nebude možné u nás opravu vykonať, alebo by bola ekonomicky nerentabilná a v súčasnosti nie je k dispozícii ekvivalentný produkt rovnakého typu, vybavenia a kategórie, vrátime Vám peniaze, no vyhradzujeme si právo na zníženie vrátenej finančnej čiastky vychádzaúcej zo zostatkovej hodnoty tovaru, resp. zníženej hodnoty tovaru vzhľadom na jeho opotrebenie zákazníkom. Voľba postupu pri oprave / uplatnení záruky prináleží našej zmluvnej strane.

Budú moje náklady na vrátenie kryté dobrovoľnou zárukou?

Radi vám ponúkneme možnosť zaslania Vášho zariadenia do našej pobočky na Slovensku zadarmo, no musíte najrpv kontakovať náš zákaznícky servis. Vaše vlastné náklady na vrátenie vám nebudú vrátené. Pre zákazníkov mimo Slovenska nemôžeme niesť zodpovednosť za náklady na vrátenie tovaru.

Informácie o prípadných dodatočných zárukách a ich presných podmienkach nájdete pri produkte, ako aj na stránkach na to určených v rámci nášho internetového obchodu.

Zákaznícky servis: V prípade otázok, reklamácií a sťažností sa môžete obrátiť na naše zákaznícke služby v pracovné dni od 9:00 do 16:00 na telefónnom čísle +421 33 553 2222  a e-mailom na adrese Podpora@afbshop.sk

9. Zodpovednosť

Za škody spôsobené nami, našimi zákonnými zástupcami alebo výpomocnými pracovníkmi spoločnosti vždy zodpovedáme bez obmedzenia v prípade:

• škody na živote alebo na zdraví,

• úmyselného alebo hrubého zanedbania povinnosti,

• ak sú súčasťou záručného prísľubu, ak je dohodnutý,

• pokiaľ je aplikovateľný rozsah pôsobnosti zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku.

V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne vykonanie zmluvy a na dodržanie ktorých sa môže zmluvný partner pravidelne spoľahnúť (kardinálne povinnosti), z dôvodu miernej nedbanlivosti z našej strany, ako aj zo strany našich právnych zástupcov alebo výpomocných pracovníkov, je naša zodpovednosť maximálne vo výške, ktorá bola v čase uzavretia zmluvy dohodnutá ako suma predvídateľnej škody, ktorej výskyt sa dá zvyčajne očakávať. Akékoľvek iné nároky na náhradu škody sú týmto vylúčené.

10. Etický kódex správania sa

Používame nasledujúci etický kódex správania sa:

Kritériá kvality Trusted Shops

http://www.trustedshops.com/tsdocument/ TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

11. Riešenie sporov

Nie sme pripravení zúčastniť sa postupu riešenia sporov.

12. Záverečné ustanovenia

Ak ste podnikateľom, uplatňuje sa pre Vás nemecké právo, s výnimkou predajného práva OSN.

Ak ste obchodníkom v zmysle nemeckého obchodného zákonníka, verejnoprávnou právnickou osobou alebo verejným špeciálnym fondom, výlučným miestom jurisdikcie pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi nami a vami je naše miesto podnikania.

Naposledy prezerané
  • Máte otázky?

    Kontaktujte nás:

    Kontakt