Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Rozsah pôsobnosti

Nasledujúce zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky spotrebiteľov a podnikateľov prostredníctvom nášho online obchodu.

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právne úkony na účely, ktoré nie sú prevažne ich obchodnou alebo nezávislou profesionálnou činnosťou. Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba alebo právny partner, ktorý koná v rámci právneho úkonu pri výkone svojej obchodnej alebo nezávislej odbornej činnosti.

Pokiaľ ide o podnikateľov, tieto podmienky sa vzťahujú aj na budúce obchodné vzťahy bez toho, aby sme sa na ne museli znovu odvolávať. Ak podnikateľ používa protichodné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky, ich platnosť sa týmto zamieta; stávajú sa súčasťou zmluvy, iba ak sme s tým výslovne súhlasili.

2. Zmluvný partner, uzavretie zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára so spoločnosťou AfB Arbeit für Behinderte gemeinnützige Gesellschaft mitbeschränkter Haftung.

Zobrazenie výrobkov v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Naše výrobky môžete pridať do nákupného košíka bez záväzku a svoj výber a zadané údaje upraviť kedykoľvek pred odoslaním záväznej objednávky v rámci tu popísaného objednávkového procesu. Kliknutím na tlačidlo objednávky zadáte záväznú objednávku na tovar obsiahnutý v nákupnom košíku. Potvrdenie prijatia Vašej objednávky bude zaslané e-mailom ihneď po odoslaní objednávky.

Kedy sa s nami uzavrie zmluva, závisí to od spôsobu platby, ktorý ste si vybrali:

Platba prevodom na bankový účet

Vašu objednávku prijímame zaslaním vyhlásenia o prijatí osobitným e-mailom do dvoch dní, v tomto e-maile Vám zašleme naše bankové údaje a ďalšie inštrukcie.

PayPal

V procese nákupu budete presmerovaní na webovú stránku PayPal, kde zadáte svoje platobné údaje a potvrdíte príkaz na úhradu Vašej objednávky v našom obchode. Náš online obchod následne požiada PayPal o začatie platobnej transakcie, potom bude Vaša objednávka z našej strany prijatá.

3. Jazyk v ktorom je zmluva napísaná, jazyk v ktorom bude zmluva uchovávaná

Jazyk pre uzavretie zmluvy je slovenčina.

Text zmluvy uložíme a e-mailom Vám pošleme údaje o objednávke, spolu s našimi zmluvnými podmienkami. Z bezpečnostných dôvodov text zmluvy už nebude prístupný na internete.

4. Dodacie podmienky

Doručujeme zdarma v rámci Slovenska, ak je hodnota kúpeného tovaru nad 199,- €.  

Osobný odber  je možný až na tretí deň po zaplatení objednávky v našej centrálnej pobočke sídliacej v Nemecku, teda na adrese AfB Arbeit für Behinderte gemeinnützige Gesellschaft mitbeschränkter Haftung, Ferdinand-Porsche-Strasse 9 , 76275 Ettlingen, Nemecko v časoch: Pondelok-Piatok: 10:00 - 18:00.

Nedodávame do balíkomatov a podobných zariadení.

5. Platba

V našom obchode sú v zásade dostupné nasledovné spôsoby platby:

Platba prevodom na bankový účet

Ak si vyberiete platbu vopred, zašleme Vám naše bankové údaje v samostatnom e-maile spolu so zálohovou faktúrou a tovar doručíme po prijatí platby.

PayPal

V procese objednávania budete presmerovaní na webovú stránku PayPal. Aby ste mohli zaplatiť pomocou stránky PayPal, musíte byť na tejto stránke už zaregistrovaní alebo musíte najskôr vykonať registráciu, následne musíte overiť svoje prístupové údaje a potvrdiť príkaz na úhradu Vašej objednávky v našom obchode. Náš online obchod následne požiada PayPal o vykonanie platobnej transakcie. Platobnú transakciu PayPal následne automaticky uskutoční. Ďalšie informácie dostanete počas samotného procesu nákupu.

6. Výhrada vlastníctva

Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia. Pre podnikateľov platí aj nasledovné: Vyhradzujeme si vlastníctvo tovaru až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok z prebiehajúceho obchodného vzťahu. Tovar s výhradou vlastníctva môžete ďalej predávať pri bežnom podnikaní, pohľadávky z takéhoto predaja nám vopred postupujete vo výške účtovanej čiastky – bez ohľadu na prípadné spojenie alebo zmiešanie tovaru s výhradou vlastníctva s inou vecou (tovarom či službou). Stále máte oprávnenie na vymáhanie pohľadávok. V prípade nesplnenia platobných povinností, si však tieto pohľadávky môžeme vymáhať aj sami.

7. Poškodenie pri preprave

Na spotrebiteľov sa vzťahuje nasledovné:

Ak sa tovar dodá so zjavným poškodením pri preprave, nahláste takéto chyby dodávateľovi čo najskôr a ihneď nás kontaktujte. Nenahlásenie reklamácie nemá na Vaše právne nároky a ich uplatnenie (záruka) žiadne ďalšie dôsledky. Pomáhajú nám však uplatniť si svoje vlastné nároky voči dopravcovi alebo dopravnému poisteniu.

Na podnikateľov sa vzťahuje nasledovné:

Riziko náhodného zničenia a náhodného poškodenia prechádza na Vás, akonáhle sme zásielku doručili zasielateľovi (kuriér), dopravcovi alebo osobe či inštitúcii, ktorá je zodpovedná za odoslanie zásielky. Obchodníci majú povinnosť preskúmať zásielku a nahlásiť podľa § 377 HGB. Ak nám neoznámite existujúce nedostatky na zásielke, považuje sa tovar za prebratý, ibaže by sa jednalo o vadu, ktorá nebola zistiteľná počas kontroly. To neplatí pri úmyselne skrytých vadách.

8. Záruka

Pokiaľ nie je ďalej výslovne dohodnuté inak, platí zákonná zodpovednosť za vady.

Pri kúpe použitého tovaru spotrebiteľmi platí: ak sa chyba vyskytne po uplynutí jedného roka od dodania tovaru, sú nároky na reklamáciu vylúčené. Pre chyby, ktoré sa vyskytnú do jedného roka od dodania tovaru, je možné uplatniť nárok na reklamáciu v rámci zákonnej premlčacej doby dvoch rokov od dodania tovaru.

Pre podnikateľov je premlčacia doba pre nároky na reklamáciu pri novo vyrobených veciach jeden rok od prevzatia tovaru (tzv. prevzatia rizika -  Gefahrübergang). Predaj použitého tovaru sa uskutočňuje s vylúčením akejkoľvek záruky. Zákonné premlčacie lehoty pre nárok na reklamáciu podľa § 445a BGB zostávajú nemenné.

Za smerodajné údaje o stave, kvalite a funkčnosti tovaru sa pre podnikateľov považujú nami poskytnuté informácie a popis tovaru jeho výrobcom, ktoré sú súčasťou zmluvy; nenesieme žiadnu zodpovednosť za verejné vyhlásenia výrobcu alebo iné reklamné vyhlásenia. Ak má dodaný tovar vadu, plníme reklamáciu voči podnikateľom v prvom rade odstránením vady na tovare, alebo dodaním iného bezchybného tovaru.

Vyššie uvedené obmedzenia a skrátené termíny sa nevzťahujú na reklamácie z dôvodu škody spôsobenej nami, našimi zákonnými zástupcami alebo výpomocnými pracovníkmi v prípade:

• škody na živote alebo na zdraví,

• úmyselného alebo hrubého zanedbania povinnosti, ako aj podvodu,

• porušenia podstatných zmluvných povinností, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne vykonanie zmluvy a na dodržanie ktorých sa môže zmluvný partner pravidelne spoľahnúť (kardinálne povinnosti),

• ak sú súčasťou záručného prísľubu, ak je dohodnutý,

• pokiaľ je aplikovateľný rozsah pôsobnosti zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku.

Informácie o prípadných dodatočných zárukách a ich presných podmienkach nájdete pri produkte, ako aj na stránkach na to určených v rámci nášho internetového obchodu.

Zákaznícky servis: V prípade otázok a sťažností sa môžete obrátiť na naše zákaznícke služby v pracovné dni od 9:00 do 16:00 na telefónnom čísle +421 33 553 2222  a e-mailom na adrese Podpora@afbshop.sk

9. Zodpovednosť

Za škody spôsobené nami, našimi zákonnými zástupcami alebo výpomocnými pracovníkmi spoločnosti vždy zodpovedáme bez obmedzenia v prípade:

• škody na živote alebo na zdraví,

• úmyselného alebo hrubého zanedbania povinnosti,

• ak sú súčasťou záručného prísľubu, ak je dohodnutý,

• pokiaľ je aplikovateľný rozsah pôsobnosti zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku.

V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne vykonanie zmluvy a na dodržanie ktorých sa môže zmluvný partner pravidelne spoľahnúť (kardinálne povinnosti), z dôvodu miernej nedbanlivosti z našej strany, ako aj zo strany našich právnych zástupcov alebo výpomocných pracovníkov, je naša zodpovednosť maximálne vo výške, ktorá bola v čase uzavretia zmluvy dohodnutá ako suma predvídateľnej škody, ktorej výskyt sa dá zvyčajne očakávať. Akékoľvek iné nároky na náhradu škody sú týmto vylúčené.

10. Etický kódex správania sa

Používame nasledujúci etický kódex správania sa:

Kritériá kvality Trusted Shops

http://www.trustedshops.com/tsdocument/ TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

11. Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online, ktorú nájdete tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebitelia majú možnosť využiť túto platformu na riešenie svojich sporov.

Na vyriešenie sporov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu so spotrebiteľom, prípadne o určenie, či vôbec existuje takýto zmluvný vzťah, sme povinní zúčastniť sa konania o urovnaní sporu pred spotrebiteľským rozhodcovským súdom. Zodpovedný je Spolkový spotrebiteľský rozhodcovský súd centra pre arbitráž (Universalschlichtungsstelle des Bundes, Zentrum für Schlichtung e.V.), Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Deutschland (https://www.verbraucher-schlichter.de/english/english-version). Súdneho konania o urovnanie sporu pred týmto súdom sa zúčastníme.

12. Záverečné ustanovenia

Ak ste podnikateľom, uplatňuje sa pre Vás nemecké právo, s výnimkou predajného práva OSN.

Ak ste obchodníkom v zmysle nemeckého obchodného zákonníka, verejnoprávnou právnickou osobou alebo verejným špeciálnym fondom, výlučným miestom jurisdikcie pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi nami a vami je naše miesto podnikania.

 

Naposledy prezerané
  • Máte otázky?

    Kontaktujte nás:

    Kontakt