Odstúpenie od zmluvy / Reklamácia

Proces odstúpenia od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo vypovedať nákupnú zmluvu do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo Vami poverená tretia strana (nie prepravca), prevzali tovar.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás kontaktovať prostredníctvom našej pobočky na Slovensku (AfB Slovakia s.r.o, Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, Slovensko, Podpora@afbshop.sk, Telefón: +421 33 553 2222) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, e-mailom) o Vašom rozhodnutí o zrušení nákupnej zmluvy.

Môžete použiť aj formulár, ktorý Vám bol priložený k zariadeniu, nie je to však povinné.

Môžete tiež vyplniť a zaslať formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na stránke https://www.afbshop.sk/rueckgabe. Ak využijete túto možnosť, pošleme vám potvrdenie o prijatí takéhoto zrušenia (napr. E-mailom). 

Na dodržanie termínu zrušenia stačí, ak zašlete svoju žiadosť týkajúcu sa Vášho práva na zrušenie pred uplynutím lehoty na zrušenie.

Následky odstúpenia od zmluvy

Pri odstúpení od zmluvy Vám budú najneskôr do štrnástich dní po našom obdržaní oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátené všetky náklady, ktoré sa týkali uzavretia zmluvy, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ dodávky ako nami ponúkané najlacnejšie štandardné doručenie). Pokiaľ s Vami nebolo výslovne dohodnuté inak, proces vrátenia platby bude prebiehať rovnako ako pôvodná transakcia (rovnaký spôsob platby a platobné údaje). Za túto platbu Vám za žiadnych okolností nebudú účtované žiadne poplatky. Vrátenie peňazí môžeme odmietnuť, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste nám tovar odoslali (podľa toho, čo nastane skôr).

Tovar nám musíte vrátiť okamžite, v každom prípade však najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nás informujete o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Poštovné náklady na vrátenie tovaru, ktorý je možné za normálnych okolností vrátiť poštou, znášate Vy. My znášame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu nie je možné obvykle vrátiť poštou. Za akúkoľvek stratu hodnoty tovaru musíte zaplatiť, iba ak je táto strata hodnoty spôsobená Vašou manipuláciou s tovarom, ktorá nebola potrebná na kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na nasledovné zmluvy:

  • Zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný (predvyrobený) a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo rozhodnutie spotrebiteľa alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa.
  • Zmluvy na dodávku zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie, ak bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené.
  • Zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené.

Vzorový formulár pre Odstúpenie od zmluvy

(Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár a odošlite ho na adresu AfB Slovakia s.r.o, Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, Slovensko, alebo e-mailom na Podpora@afbshop.sk)

– Príjemca: AfB Arbeit für Behinderte gemeinnützige Gesellschaft mitbeschränkter Haftung, Willi-Bleicher-Straße 2, 52353 Düren, Deutschland

– Týmto vyhlásením ruším(-e) (*) zmluvu o kúpe nasledujúceho tovaru (*) / o poskytnutí nasledujúcej služby (*) : "Názov produktov, alebo služieb podľa faktúry"

– Objednávka z dňa (*)/ Dodaná dňa (*)

– Meno zákazníka(-ov) 

– Adresa zákazníka(-ov) 

– Podpis zákazníka(-ov), iba pri papierovom výtlačku

– Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknuť.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša naša pobočka na Slovensku, ak k vráteniu došlo v rámci Slovenskej republiky.

Naposledy prezerané
  • Máte otázky?

    Kontaktujte nás:

    Kontakt