Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben den Osterhasen gefunden! Als kleines Geschenk erhalten Sie folgenden Gutscheincode zum Einlösen auf alle Produkte mit der Markierung "OSTERN" in unserem Shop:


Der Gutschein gewährt einen Rabatt von 0,00 €

Význam počítačov pre žiakov: moderný nástroj vzdelávania

Malý chlapec idúci do školy s okuliarmi a taškou, logo AfB group, logo akcie Back to school

V dnešnej digitálnej ére sa technológia stala súčasťou nášho každodenného života. Nie je preto prekvapením, že počítače zohrávajú dôležitú úlohu aj vo vzdelávaní, už od základnej školy. Hoci sa často snažíme naše deti chrániť pred nástrahami digitálnej doby, v tomto článku sa pozrieme na niekoľko dôvodov, prečo sú počítače pre naše deti dôležité.

1.      Príprava na digitálny svet

S rozvojom technológií sa svet mení rýchlym tempom. Žiaci, ktorí sa naučia pracovať s počítačom už od základnej školy majú výhodu, keď sa stretávajú s digitálnymi nástrojmi a technológiami vo svojom budúcom živote. Získavajú základné digitálne zručnosti, ktoré im umožnia efektívne komunikovať, vyhľadávať informácie a pracovať s rôznymi softvérovými aplikáciami. Rovnako, ani rodičia, ani učitelia nemôžu podceniť základy bezpečnosti v online priestore. Tak ako je dôležité, aby deti vedeli narábať so softvérovými aplikáciami, je rovnako dôležité, aby sa vedeli orientovať v nástrahách online sveta. Predátorské správanie, kyberšikana, únik osobných údajov a prístup k nevhodnému obsahu sú len niektoré z mnohých hrozieb, ktorým môžu byť vystavené.

2.      Interaktívne učenie

Počítače prinášajú nový spôsob učenia a zábavy do triedy. Interaktívne vzdelávacie programy a online nástroje umožňujú žiakom zapojiť sa do učebného procesu viac zaujímavým spôsobom. Učebné materiály môžu byť presnejšie a atraktívnejšie v digitálnej podobe, čo môže zlepšiť záujem žiakov o danú látku alebo v nich vyvolať záujem o nové poznatky, ktoré sú nad rámec preberanej látky.

3.      Personalizované vzdelávanie

Každý žiak má svoj vlastný učebný štýl a tempo. Počítače umožňujú personalizované vzdelávanie, kde si žiaci môžu zvoliť tempo, akým sa učia a prehlbovať svoje znalosti v oblastiach, ktoré ich zaujímajú. Učitelia môžu tiež monitorovať pokrok žiakov a poskytovať im nápomocné spätné väzby. Takýto typ personalizovaného vzdelávania je vhodný najmä pre žiakov s poruchami učenia.

4.      Rozvíjanie kritického myslenia

Používanie počítačov pri učení podporuje rozvoj kritického myslenia. Žiaci sa učia analyzovať informácie, riešiť problémy a hľadať spôsoby, ako pristupovať k rôznym druhom úloh. Táto schopnosť je dôležitá nielen pre školu, ale aj pre ich budúcu kariéru a bežný život. Najmä v dnešnej dobe je dôležité, aby si deti vedeli z množstva informácií vybrať a kriticky ich vyhodnotiť. Táto zručnosť im pomáha rozoznať pravdu od klamstva, hodnotiť informácie a identifikovať manipuláciu. S rastúcim množstvom informácií na internete je kritické myslenie nevyhnutné, aby deti boli schopné zaujať informovaný postoj a správne sa rozhodovať.

Ako by sme mali rozvíjať kritické myslenie u detí?

  • Spracovávanie informácií: učte deti, ako správne vyhodnocovať informácie, ktoré nachádzajú na internete. Skúmajte spolu zdroje, overujte ich spoľahlivosť a diskutujte o rôznych perspektívach.
  • Identifikácia manipulácie: uvádzajte príklady manipulatívnych taktík, ktoré sa na internete vyskytujú, ako sú falošné správy, retušované fotografie a zavádzajúce titulky. Učte ich, ako takéto taktiky rozpoznávať.
  • Diskusia a otázky: podporujte otvorené diskusie o témach, ktoré deti zaujímajú. Podnecujte ich kladením otázok, kritickým myšlienkam a skúmaním z rôznych hľadísk.


Kreatívne riešenia:
Učte deti riešiť problémy z rôznych uhlov pohľadu a hľadať kreatívne 

5.      Prístup k zdrojom a informáciám

Počítače otvárajú dvere k obrovskému množstvu informácií a zdrojov na internete. Žiaci si môžu ľahko doplniť nové vedomosti, objaviť rôzne pohľady na danú tému a širšie sa vzdelávať o svete okolo seba. Na druhú stranu, práve neobmedzené množstvo informácií a zdrojov je jedna z najväčších nástrah, ktoré na deti v online priestore číhajú.

6.      Kreativita a prezentácia

Počítače umožňujú žiakom prejavovať svoju kreativitu cez digitálne médiá. Môžu vytvárať prezentácie, videá, grafiky a ďalšie projekty, čo rozvíja ich schopnosť komunikovať a vyjadrovať svoje nápady.

7.      Príprava pre budúce zamestnanie

Väčšina moderných pracovných miest vyžaduje digitálne zručnosti. Naučiť sa pracovať s počítačom už na základnej škole žiakom poskytuje dôležitú výhodu pri hľadaní zamestnania v budúcnosti.

Využívanie IT techniky (počítačov, notebookov alebo tabletov) už na základnej škole, prináša pre žiakov mnoho výhod. Okrem získavania digitálnych zručností a prípravy na moderný svet si rozvíjajú aj kritické myslenie, kreativitu a schopnosť práce s informáciami. Je dôležité, aby vzdelávací systém umožňoval integrovať počítače do vyučovacieho procesu tak, aby žiaci mohli čerpať maximum zo všetkých prínosov, ktoré im tieto nástroje ponúkajú.

AfB Slovakia, spolu so svojimi partnermi, už dlhodobo dodáva repasované zariadenia školám. Máme množstvo skúseností s tým, čo žiaci na rôznych stupňoch vzdelávania potrebujú. Podľa toho sme vybrali zariadenia pre žiakov a študentov a v sekcii Back to school na našom e-shope Vám uľahčili výber zariadenia. Pridali sme k nim aj veľké zľavy. Celú ponuku si môžete prezrieť tu.

Políčka označené * sú povinné údaje.